ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

"Φίλιππος και Αλέξανδρος, ως Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Ηγέτες"Από το βιβλιο του Σαράντου Ι. Καργάκου


hellraiser
Η Οργάνωση του Στρατού
Ό Φίλιππος δημιούργησε την τελειότερη πολεμική μηχανή τοϋ αρχαίου κόσμου. «Καθιέρωσε την υποχρεωτική στρατο λογία, την όποια καί έσυστηματοποίησε καί ούτως έδημιούργησε πρώτος καί συστηματικώς αυτός, «εθνικόν» στρατόν, όστις πάλιν συνέβαλε μεγάλως εις την άνάπτυξιν μεταξύ των Μακεδόνων ίσχυρον πνεύματος εθνικής ένότητος». Αυτό διαφοροποιεί τό μακεδόνικο στρατό ....

άπό τούς στρατούς των ελληνικών πόλεων. Ό δικός τους στρατός ήταν «πολιτικός», αποτελούμενος άπό ενόπλους πολίτες, οι όποιοι στρατεύον ταν, όταν τό επέβαλλε ή ανάγκη. Ό στρατός τοϋ Φιλίππου ήταν κατ' εξοχήν «στρατιωτικός», αποτελούμενος από ένα έθνικό σύνολο εύρωστων άγροτοποιμένων, πού εξελίχθησαν σταδιακά σ' επαγγελματίες πολεμιστές καί διευθύνονταν άπό ειδικό σώμα επαγγελματιών αξιωματικών. Οί στρατιώτες αυτοί υποβάλλονταν σε καθημερινές σκληρές ασκήσεις, εθί ζονταν σέ μακρινές πορείες, είχαν μεγάλη αντοχή καί φοβερή πειθαρχία. Ό στρατός αυτός ήταν τό έσωτερικό στήριγμα τοΰ Φιλίππου κατά των φυγόκεντρων τάσεων πού παρουσία ζαν πάντοτε οί τοπικοί άρχοντες τής Μακεδονίας.
Η Φάλαγγα

Ό Φίλιππος χώρισε τή Μακεδονία σέ δώδεκα στρατιωτικές περιφέρειες. Κάθε μία ήταν υποχρεούμενη νά δίνει μιά μονά δα ιππικού, μιά μονάδα βαρειά οπλισμένου πεζικού καί μιά μονάδα ελαφρά οπλισμένου πεζικού. Βάση τοΰ μακεδόνικου στρατού ήταν ή Μακεδόνικη Φάλαγγα. Οί φαλαγγίτες έφεραν ειδικό οπλισμό, ήτοι περικεφαλαία, θώρακα, κυκλική ασπίδα καί την περίφημη σάρισα, δόρυ μήκους 6-7 μέτρων, πού σημαίνει πώς ή σάρισα ειχε μήκος τριπλάσιο τοϋ ελληνι κού δόρατος κι έδινε στόν φαλαγγίτη τό πλεονέκτημα τοΰ πρώτου κτυπήματος*. Οι φαλαγγίτες παρατάσσονταν κατά στοίχους. Κάθε στοίχος είχε βάθος 16 ανδρών. "Ενα τετρά γωνο 16 ανδρών μήκος, καί 16 βάθος ήτοι 256 άνδρες, αποτε λούσε ίνα «λόχο». Δύο λόχοι, ήτοι 512 άνδρες, αποτελούσαν τήν «πεντακοσιαρχία». Τρεις πεντακοσιαρχίες αποτελούσαν τήν «τάξιν». Οί άνδρες των 5 πρώτων γραμμών κρατούσαν μέ τά δύο χέρια τή σάρισα μέ τρόπο πού ή σάρισα τοϋ πέμ πτου στρατιώτη νά προεξέχει 5 πόδια άπό τόν πρώτο στρα τιώτη. "Ετσι σχηματιζόταν ένα κινούμενο τείχος άπό σάρισες, πού βάδιζε πρός τά εμπρός σάν χιονοστιβάδα. Έκτώς τών φαλαγγιτών τό μακεδόνικο πεζικό διέθετε καί τό ειδικό σώμα τών «υπασπιστών», πού είχαν οργανωθεί κατά τό πρότυπο τών πελταστών τοϋ Ιφικράτη καί οί όποιοι χρησι μοποιούνταν σέ έκτακτες περιστάσεις, γιατί ή Φάλαγγα μόνο επί ομαλού εδάφους μπορούσε νά δράσει. Υπάρχει μιά άντι-γνωμία σχετικά μέ τό άν ό Φίλιππος ή ό Αλέξανδρος σχη μάτισαν ειδικό επίλεκτο σώμα. τούς «πεζεταίρους». Προσω πικά πιστεύω ότι ό Φίλιππος ονόμασε πεζεταίρους όλους τούς φαλαγγίτες γιά νά τούς κολακεύσει καί νά δείξει ποιός τούς εξομοιώνει πρός τούς άρχοντες πού έκ παραδόσεως σχημάτιζαν τό ιππικό καί λέγονταν εταίροι.

Το Ιππικό
Ήταν ή μονάδα κρούσης τοΰ μακεδόνικου στρατού. Ό οπλι σμός των ιππέων περιελάμβανε: περικεφαλαία, περιτραχήλιο, θώρακα, κνημΐδες καί ξίφος. Επίσης τά άλογα έφεραν προμετωπίδα καί προστερνίδια. Ανάλογα μέ τό επιθετικό όπλο, τό ιππικό χωριζόταν σέ ιππικό γραμμής, τοΰ οποίου οί ίππεϊς κρατούσαν σάρισα μικρότερη σέ μήκος άπό εκείνη των φαλαγγιτών, καί σέ βαρύ Ιππικό, πού ήταν οπλισμένο μέ λόγχη, τόν περίφημο ξυστόν. Τό μακεδόνικο ιππικό ενισχύ θηκε πολύ, χάρη στην προσθήκη τοΰ επίσης εκλεκτού άλλά, πρό τοΰ Φιλίππου, ανοργάνωτου θεσσαλικού ιππικού.
Το "Πυροβολικό"
"Αν ή μεγάλη στρατιωτική καινοτομία τού Ναπολέοντα ήταν ή χρήση τοΰ πυροβολικού ώς τακτικού όπλου, μιά επίσης με γάλη καινοτομία τού Φιλίππου ήταν ή ευρεία χρήση «πυρο βολικού» κατά των οχυρωμένων πόλεων. Ό Φίλιππος ώς στρατιωτικός ήταν υπέρ της ταχύτητος. "Ηθελε άμεσο καί γρήγορο αποτέλεσμα. Προκειμένου, λοιπόν, νά εκπορθήσει τις αναρίθμητες ελληνικές πόλεις στή Μακεδονία, τή Χαλκι δική καί τή θράκη ή άλλες πόλεις βαρβαρικές, δέν μπορούσε νά περιμένει τό      αποτέλεσμα μέ μακρά πολιορκία. Γι' αυτό έ φερε άπό την Ελλάδα τούς καλύτερους μηχανικούς, γιά νά διδάξουν στους Μακεδόνες τήν κατασκευή καί χρήση πο λιορκητικών μηχανών". Κορυφαίοι μηχανικοί ήσαν ό Θεσ σαλός Πολύειδος. πού θεωρείται εφευρέτης ενός πιό ισχυρού καί αποτελεσματικού καταπέλτη κατά τό σύστημα των «τόνων» καί ό Αινείας, ό επιλεγόμενος τακτικός, πού κατασκεύασε μηχανές πού έξαπέλυαν «βλήματα». Οί μηχανές αυ τές λέγονταν «Ελεπόλεις».                                        ΠΗΓΗ:ksipnistere.blogspot.com

Νέα Πανελλαδική κινητοποίηση το Σάββατο 10 Ιουλίου 2010 στις 10:00 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.


Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας! Οργανώστε το στην πόλη σας !

Συνεννοηθείτε με τους φίλους σας και στείλτε μήνυμα στον "ΤΟΠΟ ΜΟΥ" info@otoposmou.gr αναφέροντας την πόλη και το ακριβές σημείο συνάντησης της δικής σας δράσης. Τα στοιχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ομάδας μας για να γίνουν ευρύτερα γνωστά. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ! ΜΑΖΙΚΑ!Δείτε εδώ το βίντεο της «Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας» πριν 2 εβδομάδες σε κεντρικό σούπερ μάρκετ της Κατερίνης: http://www.anasta.de/TOPOS/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=51

Αντιδρούμε στις μαζικές αυξήσεις των τιμών!

Προωθήστε αυτό το μήνυμα και λάβετε μέρος ενεργά στην πανελλαδική κινητοποίηση. Είναι υπόθεση όλων μας!

Καλέστε τους φίλους σας να γίνουνε μέλη της ομάδας στο Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=117977501571976

P.O.B.                                                                                                                                                        ΠΗΓΗ:helleniclegion.blogspot.com

Αιδώς αχρείοι.! Το ένα καλό ..."παιδί", και τ' άλλο ..."γαμώ" τη μάνα του.!

Προκλητικές ανισότητες, παρά τις μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που επιχειρεί η κυβέρνηση, κρύβει το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς από τις επώδυνες αλλαγές εξαιρέθηκαν για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι στη Βουλή και οι ίδιοι οι βουλευτές.
Χθες έγινε γνωστό ότι και οι ένστολοι πλέον θα συνταξιοδοτούνται με βάση τις γενικές διατάξεις, δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώνουν 40 χρόνια απασχόλησης. Ομως θα τους δίνεται το δικαίωμα, όπως και στους άλλους δημοσίους υπαλλήλους, να αναγνωρίζουν και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Μετά τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και να ενταχθούν οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι της Βουλής στο ΙΚΑ από 1-1-2011, καθώς αυτό απαιτεί αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής, η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα πίσω και διατήρησε σε ισχύ όλα τα προνόμια.
Οι 1.500 και πλέον εργαζόμενοι του Κοινοβουλίου συνταξιοδοτούνται αυτομάτως με τη συμπλήρωση 28,5 ετών εργασίας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Δηλαδή συνταξιοδοτούνται σχεδόν επτά χρόνια νωρίτερα από τους ασφαλισμένους οι οποίοι ίσα ίσα προλαβαίνουν εφέτος να συμπληρώσουν την 35ετία και 12 έτη νωρίτερα από τους μελλοντικούς συνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης. Επιπροσθέτως η σύνταξή τους δεν επηρεάζεται ούτε μειώνεται από τις γενικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων (βασική, ανα λογική και επικουρική σύνταξη, οι οποίες στο εξής θα ισχύουν για όλους, κατόπιν των υποδείξεων του ΔΝΤ), αφού το ποσοστό αναπλήρωσης - μόνο γι΄ αυτούς - παραμένει στο 100% των αποδοχών τους.
Μάλιστα κατά την αποχώρησή τους πριμοδοτούνται ανεβαίνοντας ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.
Οι ..."300" θα εξακολουθήσουν να συνταξιοδοτούνται με τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή με τη συμπλήρωση οκτώ ετών θητείας, χωρίς μάλιστα να θίγεται η δεύτερη σύνταξη που θα πάρουν από την κύρια απασχόλησή τους. Οι παλαιότεροι βουλευτές μπορούσαν να βγουν στη σύνταξη με τέσσερα χρόνια βουλευτικής θητείας (συνεχούς ή διακεκομμένης), απολαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές κοντά στις 5.000 ευρώ.
Είναι προφανές ότι την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσηςκαι όταν όλοι καλούνται να κάνουν θυσίες και να αποδεχθούν μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματά τους, οι κραυγαλέες αυτές ανισότητες εξοργίζουν.
Πολύ περισσότερο όμως εξοργίζει η μεθοδικότητα την οποία έχουν επιδείξει ως σήμερα οι πολιτικοί για να μην αποκαλυφθεί η εύνοια με την οποία αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους και το προσωπικό της Βουλής στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα ψηφίσουν.                                  ΠΗΓΗ:gianniotis.blogspot.com

Επιστολή ξεμπρόστιασμα των (σοσια)ληστώνΕυριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,
Με την άγνοια ενός μη οικονομολόγου θέτω τα εξής ερωτήματα, που απασχολούν όλον τον ελληνικό λαό, πλην του αξιότιμου υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου.
1. Το χρέος μας που παραλάβατε ήταν 310 δις ευρώ και επιβαρύνθηκε μέχρι το Μάρτιο του 2010 με άλλα 40 δις ευρώ που δανείστηκε η παρούσα κυβέρνηση σας;; Δηλαδή χρωστάμε τουλάχιστον 350 δις ευρώ;;
Πόσα χρωστάμε σήμερα;;
2. Κάθε χρόνο απαιτείται (προς το παρόν) να πληρώνουμε περίπου 25 δις ευρώ για εξυπηρέτηση των χρεών μας;;
3. Τα μέχρι πέρσι κάθε είδους έσοδα του κράτους ανήρχοντο περίπου σε 40 δις ευρώ, ενώ χρειαζόμασταν 80 δις ευρώ με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να δανειζόμασταν 40 δις ευρώ;
4. Είναι αληθές ότι διαχρονικά δεν πλήρωναν καθόλου φόρο, 400.000 από το σύνολο των 686.000 Βιομηχ. & Εμπορικών Επιχειρήσεων, 213.000 από το σύνολο των 383.000 των ελεύθερων επαγγελματιών και ουδείς πλήρωνε φόρο από από το σύνολο των 1.042.000 Γεωργικών Επιχειρήσεων.
5. Τι προβλέπεται να εισπραχθεί από τους μη πληρώνοντας μέχρι σήμερα φόρο 613.000, από τους ανωτέρω των Βιομ & Εμπορικών Επιχειρήσεων;;
Εάν υποθέσουμε 5.000 από τον καθένα, θα εισπράξετε περίπου 3 δις ευρώ.
6. Τι προβλέπετε να εισπράξετε από τους υπολοίπους 457.000 των Βιομηχ & Εμπορ. Επιχειρ. και Ελεύθ. Επαγγελμ. (από το σύνολο των 1.070.000), που πλήρωναν πολύ λίγο φόρο;;
Εάν εισπράξετε επιπλέον από τον καθένα πάλιν 5.000 φόρο ετησίως θα έχετε άλλα περίπου 2 δις ευρώ.
7. Τι προβλέπετε να εισπράξετε, από τις 1.042.000 Γεωργικές Επιχειρήσεις που δεν πλήρωναν καθόλου φόρο;;;
Αν πούμε 2 δις ευρώ πιστεύω θα είστε πολύ ικανοποιημένος
8. Τι περιμένετε να εξοικονομήσετε από την σφαγή των μισθωτών και συνταξιούχων;;
Κατά Καθηγητή προσκείμενο στο κόμμα σας, περίπου 0.8 δις ευρώ ετησίως.
Επιτρέψτε μου να πω ότι μάλλον θα χάσετε επειδή δεν σας πληροφόρησαν οι <<εγκέφαλοι>> σας, ότι πχ τα δώρα των συνταξιούχων κατά κύριον λόγο διετίθεντο για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τέκνων και πληρωμή της εφορίας τους
8. Τι περιμένετε να λάβετε από όλα τα άλλα μέτρα σας (αύξηση ΦΠΑ, μείωση αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, κτλ).
Μάλλον με την σίγουρη ύφεση που προκαλέσατε, τις απολύσεις το κλείσιμο επιχειρήσεων κτλ, όχι μόνον δεν θα εισπράξετε περισσότερα αλλά πολύ λιγότερα
9. Τι περιμένετε να εισπράξετε από το μέτρο των αποδείξεων των σούπερ μάρκετ κυρίως, κτλ. Σας ενημερώνω ότι απαιτείται για τον καθένα μας μία μεγάλη σακούλα σκουπιδιών να τις φυλάμε. Μήπως θα ήταν καλύτερα να προβαίνατε και σε ελέγχους και κλείσιμο επιχειρήσεων παρανομούντων;;
10. Τι συνολικά έσοδα αναμένεται να έχετε ετησίως και τι δαπάνες;;
11. Που είναι τα αναπτυξιακά μέτρα σας, πχ μη φορολόγηση επανεπενδυόμενων κερδών κτλ, ώστε η χώρα να εξέλθει από την ύφεση;;;
12. Τέλος πού θα διατεθούν τα 110 δις ευρώ ή περισσότερα του ΔΝΤ και των χωρών της ΕΕ;;
Είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλα θα πάνε στο χρέος οπότε θα χρωστάμε τα ίδια, χωρίς τα νέα δάνεια (τα 110 δις ευρώ θα τα χρωστάμε στο ΔΝΤ και στις χώρες της ΕΕ αντί στην Deutsche Bank της θρασύτατης φίλης τους πρωθυπουργού μας Άγγελα, όπου λέγεται ότι χρωστάμε το 70% του χρέους μας);;;
Είναι προφανές κύριε Πρωθυπουργέ ότι, ό,τι απάντηση και να δοθεί στα ανωτέρω η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο, με επικρεμάμενους ως δαμόκλεια σπάθη επ αυτής τους επαχθέστατους όρους εκποίησης της κρατικής περιουσίας του μνημονίου που υπογράψατε.
Μετά από αυτό επιτρέψτε μου συμπληρωματικά τις εξής ερωτήσεις.
Α. Είναι αλήθεια ή οχι ότι ο υπουργός σας απλά υπέγραψε το μνημόνιο χωρίς ούτε αυτός ούτε εσείς να προβείτε σε καμμία διαπραγμάτευση;
Β. Είναι αλήθεια ή όχι ότι ακόμα και μέλη του ΔΝΤ διερωτήθηκαν (ιδιωτικά) πως υπογράψατε τέτοιο μνημόνονιο με επαχθείς όρους που ποτέ δεν επιβλήθηκαν σε άλλη χώρα επειδή τους όρους τους ζήτησε η <<φίλη σας>> Φράου Άγγελα;;
Γ. Είναι αλήθεια ή όχι ότι μπορούσατε να επιβάλετε επαναδιαπραγμάτευση του χρόνου λήξης των δανείων , ώστε η χώρα να μην πληρώνει 25 δις ευρώ το χρόνο και δεν το κάνατε;;
Δ. Είναι αλήθεια ή όχι ότι η ανωτέρω αναφερόμενη επαναδιαπραγμάτευση της λήξης του χρόνου των δανείων μας, κάθε άλλο παρά χρεωκοπία ονομάζεται και θα εξυπηρετούσε και τους δανειστές μας που τώρα κινδυνεύουν ή να χάσουν τα λεφτά τους ή να εκποιήσουν την κρατικήν μας περιουσία;;
Ε. Είναι αλήθεια ή όχι, ότι αν παίρνατε δάνειο μόνον από το ΔΝΤ, όπως πολλοί λένε, οι όροι θα ήταν απείρως καλύτεροι από τους όρους του μνημονίου της <<φίλης >> μας Φράου Άγγελα;;;
Στ. Τέλος αν στα ανωτέρω η απάντηση είναι καταφατική, γιατί διατηρείτε τον υπεύθυνο γι αυτά υπουργό;; Περιμένετε να μάθει και άλλο (όπως δηλώσατε ότι οι υπουργοί σας θα μάθουν όπως και το 1981) στου κασίδη το κεφάλι;;;
Για τους όρους ντροπής του μνημονίου που υπογράψατε (εκποίηση κρατικής περιουσίας, πώληση μιας υποχρεώσης μας σε τρίτη χώρα πχ στον σουλτάνο μας, σφαγιαστικές <<σοσιαλιστικές>> μειώσεις μισθών, απαράδεκτη μείωση συντάξεων, κατάργηση δώρων, κτλ για να <<σωθεί η πατρίς>> ) έχουν γραφεί πολλά.
Μετά τα ανωτέρω, για κάθε λογικό άνθρωπο, προκύπτει άμεση ανάγκη να επαναδιαπραγματευτείτε τους όρους μνημονίου που υπογράψατε, με την ΕΕ δηλαδή τη φίλη σας Φράου Άγγελα, επισημαίνοντας της ότι αν δεν δεχθεί την επαναδιαπραγμάτευση αυτήν η Deutsche Bank τα λεφτά της γιατί θα γίνει <<επανάσταση>> στη χώρα αν τολμήσει να εκποιήσει την κρατική περιουσία.
Με εκτίμηση
Ευριπίδης Μπίλλης
Τ. Επίκυρος Καθηγητής ΕΜΠ
ΠΗΓΗ:tolimeri.blogspot.com

Οι προδοτικές καμαρίλες των συνδικαλιστών


 Τα πτώματα όχι μόνο δεν είναι ικανά για αγώνα, αλλά εμποδίζουν και τους ζωντανούς να αγωνιστούν.

Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα έχει πεθάνει προ πολλού. Γραφειοκρατικές αλητείες του κρατικού και κομματικού συνδικαλισμού υπάρχουν.

Το μεγάλο, όμως, πρόβλημα δεν είναι ότι αυτές οι συνδικαλιστικές καμαρίλες είναι πτώματα: Πτώματα γιατί και ο ρεφορμισμός αποτελεί πτώμα.


ΚΑΝΕΝΑ περιθώριο ρεφορμιστικών διεκδικήσεων δεν υπάρχει πλέον σε καθεστώς Νέας Τάξης, σήψης και αποσύνθεσης του καπιταλιστικού συστήματος. Οι εποχές των ρεφορμιστικών «περιθωρίων» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί…

Το μεγάλο, όμως πρόβλημα δεν είναι ο θάνατος του ρεφορμισμού και των συνδικαλιστικών του παρασίτων.Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα παράσιτα της συνδικαλιστικής αλητείας δολοφονούν ανελέητα τις αγωνιστικές διαθέσεις των λαϊκών μαζών, μπλοκάρουν και εκτονώνουν τη λαϊκή οργή, σκορπούν την απογοήτευση και στέλνουν τους εργαζόμενους στο σπίτι τους.

ΣΗΜΕΡΑ αποτελούν, αυτές οι συνδικαλιστικές και κομματικές καμαρίλες, τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ των εργαζομένων και τους πλέον μοχθηρούς και ύπουλους συμμάχους της κατοχικής κυβέρνησης.

ΔΕΝ υπάρχει πιο ελεεινή προδοτική πολιτική και πιο ύπουλη αβάντα στην κυβέρνηση να παίζεις με τους εργαζόμενους και να τους περιπαίζεις με επαναλαμβανόμενες 24ώρες απεργίες: Απεργίες χωρίς ΚΑΜΙΑ αγωνιστική προοπτική, αγωνιστική και οργανωτική κλιμάκωση, απεργίες χωρίς καμία ουσιαστική πολιτική και οργανωτική συνέχεια, απεργίες χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ: πολιτικό, αγωνιστικό και οργανωτικό.

Άσφαιρες τουφεκιές ρίχνουν τα παράσιτα της γραφειοκρατικής λέπρας και της καθεστωτικής «αριστεράς»: μακάβριας διασπαστικής και προδοτικής…

Σε ένα τέτοιο «είδος» απεργιακού παιχνιδιού συνεχίζουν να πορεύονται οι κυβερνητικές ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, καθώς και το «κόκκινο συνδικάτο» του ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ.Σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι «εγκάθετοι» του καθεστώτος (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), καθώς και το «κομμουνιστικό» γρανάζι του καθεστώτος με την ξύλινη «ταξική» γλώσσα: ΚΚΕ- ΠΑΜΕ

Πρόκειται για τη δεύτερη, μέσα σε δέκα ημέρες, και τέταρτη το τελευταίο δίμηνο 24ωρη απεργία.

Το πολιτικό αποτέλεσμα αυτών των «μαφιόζικων» συνδικαλιστικών και κομματικών παιχνιδιών είναι: δραματικά φθίνουσα πορεία των πανεργατικών κινητοποιήσεων, διαρκής απομαζικοποίηση και διασπαστικές παρελάσεις.

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση καταλύει με αφηνιασμένη βαναυσότητα και κακουργία, αλλά και με απανωτές πράξεις βιαστικής μοχθηρίας, ΤΑ ΠΑΝΤΑ, σε μια εποχή βρασμού της λαϊκής οργής, οι κινητοποιήσεις φθίνουν και ο κόσμος δεν ακολουθεί τα καλέσματα των «εργατικών» κομμάτων και των συνδικάτων.

Υπάρχει μεγαλύτερη αβάντα στην κυβέρνηση από αυτό;

Υπάρχει πιο καταλυτικό γεγονός από αυτό που δείχνει την προδοσία και τον καθεστωτικό ρόλο των συνδικάτων και του ΚΚΕ;
Το θλιβερό και άκρως προκλητικό είναι ότι όλα αυτά τα παράσιτα του κυβερνητικού συνδικαλισμού, καθώς και τα κομματικά παράσιτα του ΚΚΕ, επαγγελματίες απατεώνες και προδότες, ρίχνουν το φταίξιμο στις πλάτες των εργαζομένων!!!

Φταίνε οι εργαζόμενοι που δεν παίζουν στα παιχνίδια τους και δεν βλέπουν ΚΑΜΙΑ προοπτική αγώνα, ΚΑΜΙΑ διάθεση εκ μέρους των κομματικών και συνδικαλιστικών ιερατείων να αγωνιστούν πραγματικά, με συνέχεια και προοπτική εναντίον τη κυβέρνησης και του καθεστώτος συνολικά!!!

Οι σημερινοί αγώνες είναι αγώνες ζωής και θανάτου για τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί, λοιπόν, οι εργαζόμενοι και ο λαός να παίζουν ή να συμμετέχουν στα παιχνίδια των προδοτών του αγώνα τους, των μεταμφιεσμένων πολιτικών κομπάρσων του καθεστώτος.

Με τέτοιου είδους «απεργίες» (παρελάσεις και φιέστες εκλογικές) ο λαός κουράζεται και πάει στο σπίτι του, απογοητεύεται, ζει μια αδιέξοδη απελπισμένη τραγωδία…

Με τέτοιου είδους «απεργίες» ισχυροποιείται η κυβέρνηση, νομιμοποιούνται πολιτικά τα «συμβόλαια θανάτου» που εκτελεί, θεμελιώνεται η μοιρολατρία και η παθητικότητα.


ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΠΡΑΤΤΟΥΝ οι κρατικοί συνδικαλιστές και οι γραφειοκράτες του ΚΚΕ, ανεξάρτητα από τα παχιά και κούφια λόγια που λένε, τις δόλιες «ταξικές» ρητορείες απάτης, και τις …κόντρες: Οι κόντρες των αγοραίων δικηγόρων…

Αυτές οι πτωματικές και προδοτικές «καμαρίλες» έχουν πεθάνει και βρίσκονται ΚΑΘΑΡΑ στο πλευρό των δημίων της εργατικής τάξης και του λαού…

ΓΡΗΓΟΡΑ θα τους στείλει η εργατική τάξη και ο ελληνικός λαός στον σκουπιδοτενεκέ…

Το είπαμε: Σήμερα δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για ρεφορμιστικά ψίχουλα…

Ήδη αυτούς τους Ρασπούτιν ο λαός τους έχει καταλάβει και δεν τους ακολουθεί.

Οι συνεχείς 24ωρες απεργίες-φιέστες διασπαστικές που κηρύσσουν αποτελούν τον επιθανάτιο σπασμό τους. Τις τελευταίες πράξεις στήριξης της κυβέρνησης και του νεοταξικού εφιάλτη…                                                                                            ΠΗΓΗ:resaltomag.blogspot.com

Η νέα μεταπολίτευση ήρθε ...[Οικο­νομική δικτατορία] !!!

http://2.bp.blogspot.com/_V0eimAAWXnY/SitnccHzuhI/AAAAAAAADPw/nBGgThzotd0/s400/eleytheri+voulisi.jpgΜόνο πίκρα, απο­γοήτευση και οργή για το κατάντημα στο οποίο οδηγήθηκε από τους πολιτικούς της ταγούς η χώρα...

Γράφει ο Μενέλαος Γκίβαλος

Η πρώτη φαση της εφαρμογής του μνημονίου, με την περικοπή των εισοδημάτων και των μισθών και τις αυξήσεις του ΦΠΑ, αποτέλεσε την «περίοδο προετοιμασίας του πυροβολικού», περίοδο κατά την οποία εκκαθαρίζονται οι θέσεις και οι άμυνες των αντιπάλων ενόψει της «τελικής επίθεσης».
Η δεύτερη φάση πραγματοποιείται τώρα, με στόχο τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Από τον πρώτο στόχο, της συρρίκνωσης του κράτους και της αποκοπής του από κάθε είδους παρέμβαση στις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, ερχόμαστε τώρα στον επόμενο στόχο: στην αποδυνάμωση ή και την κατάργηση των θεσμικών ερεισμάτων της κοινωνιας και στην απώλεια-ακύρωση βασικών κοινωνικών και, κατά συνέπεια, ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτός εί­ναι και ο κυρίαρχος στόχος  τον οποίο προωθεί το νεοφιλελεύθερο πρότυπο και ο οποίος εφαρμόζεται σήμερα πιστά, μέσω του μνημονίου, στη χώρα μας.
Ο σύγχρονος καπιταλισμός, ο καπιταλισμός της  ύστερης νεοτερικότητας, όπως τον προσδιορίζει ο J. Habermas, ακυρώνει τις... βάσεις αναπαραγωγής του -κοινωνικές και θεσμικές-, οι οποίες διαμορ­φώθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ποια είναι στην πραγ­ματικότητα -κι όχι στα πρωθυ­πουργικά «ευχολόγια»- η προοπτική της χώρας μας ; Πώς μπορεί να προχωρήσει η ανάπτυξη σε έναν παραγωγικό ιστό που αυτο­διαλύεται, σε συνθήκες ραγδαίως αυξανόμενης ανεργίας, μέσα σ' ένα δίπολο ύφεσης και πληθωρισμού, που ακυρώνει κάθε επεν­δυτική δραστηριότητα;
Μύθος πρώτος: Η εφαρμογή των διατάξεων του μνημονίου θα οδηγήσει σε συνθήκες έμμεσης  υποτίμησης (τιμών και εισο­δημάτων) και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, οπότε θα προ­ωθηθεί η ανάπτυξη. Ουδείς, βέβαια, πιστεύει σ' αυτό το «μύ­θο» και πριν απ' όλους η «υπερκυβέρνηση» του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Σε όχι μικρό διάστημα, η χώρα θα υποβαθμιστεί και η διατήρηση της στην Ευρωζώνη θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των ισχυρών οικονομιών της τελευταίας αλλά και από την εξέλιξη της ιστορικής σύγκρουσης ευρώ-δολαρίου. Συνεπώς, τα «ευ­χολόγια» ή τα «πικρά δάκρυα» για την ανάπτυξη αποτελούν προπαγανδιστικά επικοινωνιακά παιχνίδια για τη διασφάλιση της «άκρας του τάφου σιωπής» από πλευράς κοινωνίας.
Μύθος δεύτερος: Η κυβέρνηση ελέγχει τις  εξελίξεις και υπάρ­χουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα....Αυτός ο μύθος ενισχύε­ται και από (τυπικές) δηλώσεις «εξωχωρίων» παραγόντων (ΔΝΤ, Ευρωπαίοι «αρμόδιοι»), που αντιλαμβάνονται ότι ουδέ­ποτε συνάντησαν τόσο ευήκοους και υποτελείς συνομιλητές, γι' αυτό και θα πρέπει να τους «συντηρήσουν» στην εξουσία. Η κυβέρνηση δεν ελέγχει, αλλά σύρεται. Δεν έχει ατζέντα θέ­σεων διαπραγμάτευσης, αλλά "δηλώσεις υποταγής" στις επιλογές και στα μέτρα του ΔΝΤ. Το χειρότερο; Δεν πιστεύουν ούτε οι ίδιοι οι υπουργοί ούτε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ορθότη­τα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων του μνημονίου και αναλογίζονται περιδεείς τι τους πε­ριμένει το «μαύρο Σεπτέμβρη» που έρχεται μετά τις διακοπές. Η σχιζοειδής αυτή κατάσταση αποτυπώνεται στις δηλώσεις της  ιδιάζουσας τραγελαφικής φιγούρας του Ανδρέα Λοβέρδου, ο onoios «αγωνίζεται» μεν «σκληρά», αλ­λά, τελικώς, υποκύπτει -και κύπτει- ασμένως στο ΔΝΤ, χωρίς  ού­τε να πιστεύει στον «αγώνα» ούτε να συνειδητοποιεί την εθελόδου­λη υποταγή του... 
 Μύθος τρίτος : Αυτός  αφορά στο δημοκρατικό μας  πολίτευμα. Το μνημόνιο ψηφίζεται στη Βουλή «εν λευκώ», χωρίς να το γνωρί­ζουν (ως όφειλαν) οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στο υπουργικό συμβούλιο που προηγήθηκε απλώες ενημέρωσαν, γενικώς, τους υπουργούς ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών, χωρίς να επακολουθήσει ουδεμία συζήτηση. Αρχικά, μάλιστα, υπήρξε η σκέψη κορυφαίες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στην εργασία και στη ζωή των Ελ­λήνων να μην εισάγονται στη Βουλή, αλλά να «νομιμοποιού­νται» μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων... Η νέα μεταπολίτευση ήρθε. Πρόκειται για μια σύγχρονη «οικο­νομική δικτατορία», η οποία καταλύει Συντάγματα, Κοινοβού­λια, κοινωνικά, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα... Και στο «θέ­ατρο των σκιών» οι θλιβερές φιγούρες που υποδύονται την εκτε­λεστική εξουσία δεν φέρνουν καν γέλιο... Μόνο πίκρα, απο­γοήτευση και οργή για το κατάντημα στο οποίο οδηγήθηκε από τους πολιτικούς της ταγούς η χώρα...                                                                                       ΠΗΓΗ:listonplace.blogspot.com                                                           

Το ΚΚΕ δεν είναι «ανάχωμα»

Το ΚΚΕ δεν είναι «ανάχωμα»
Γρανάζι του καθεστώτος είναι
Κάποιοι δεν χάνουν απλώς το δάσος πίσω από το δέντρο, αλλά μπερδεύουν και τα όπλα της κριτικής. Ταυτίζουν τις καθεστωτικές προβοκάτσιες και συκοφαντίες εναντίον του ΚΚΕ με την πολιτική κριτική για τον προδοτικό και διασπαστικό ρόλο του ΚΚΕ, σε σχέση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα…

Συγκρίνουν και ταυτίζουν δύο διαμετρικά αντίθετες καταστάσεις.
Μια λοιπόν και η ηγεσία του ΚΚE
καθώς και το «κόκκινο συνδικάτο» του (ΠΑΜΕ) δέχεται τις προβοκατόρικες και συκοφαντικές επιθέσεις από τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση, τα Παπαγαλάκια τους (ΜΜΕ) και τους χυδαίους «μπράβους» τους, τύπου Καρατζαφέρη, θα πρέπει να το «βουλώσουμε», γιατί «συντασσόμαστε με τους κοινούς συκοφάντες»!!!

Η σταλινική λογική στο κορύφωμά της!!!


Με αυτή την απλοϊκή λογική τους, φτάνουν ακόμα σε πιο ακραίους παραλογισμούς. Υποστηρίζουν, μια και συκοφαντείται το ΚΚΕ, τούτο: «Το ΠΑΜΕ αποδεικνύεται ως το μοναδικό ανάχωμα στη λαίλαπα που σαρώνει αυτήν την εποχή τον τόπο»!!!

«Ανάχωμα»!!!

Από πού αποδεικνύεται αυτό;


Μήπως από τη διάλυση της εργατικής τάξης και της ελληνικής κοινωνίας, που αγωνίστηκε σθεναρώς το ΚΚΕ για αυτό το επίτευγμα, με την αποδοχή και τη νομιμοποίηση της αλλοδαπής λαίλαπας, εισβολής και κατοχής της χώρας;

Μήπως με τις συγκεβερνήσεις του που άνοιξαν το δρόμο στο θηριώδη νεοφιλελευθερισμό του Μητσοτάκη και Σημίτη, καθώς και στο σημερινό τοπίο των ΜΜΕ;

Μήπως με το κτύπημα κάθε αγωνιστικής κινητοποίησης που ξέφευγε από τον έλεγχό του;

Και το ναυτεργατικό κίνημα όταν πήγαινε να κορυφωθεί στο άμεσο παρελθόν το πρόδωσε και το «καταλάγιασε» για να το «διαχειρίζεται» το ίδιο κατά το δοκούν…

Μήπως με τις απεργιακές φιέστες-παρελάσεις και την ανοικτά διασπαστική πολιτική του σε κάθε λαϊκή διαμαρτυρία; Γράφουμε σχετικά σε άλλα άρθρα…

Είναι άπειρη η «λίστα» των «μήπως».

Η ηγεσία του ΚΚΕ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, αλλά και στα λόγια σε πολλά καίρια ζητήματα, στήριξε και έδωσε άλλοθι στις στρατηγικές επιλογές του πλανητικού ιμπεριαλισμού: Από τα εθνικά θέματα μέχρι τους «αγώνες» (εκλογικές εμπορίες) του λαού.

Η Ελλάδα ισοπεδώθηκε και αυτό:

α). Στηρίζει ακόμα την αλλοδαπή εισβολή: την καταστροφή κάθε προϋπόθεσης αγώνων και της ταξικής συνείδησης.
β). Στηρίζει πρακτικά τη στρατηγική της κατάτμησης της χώρας: ακόμα δέχεται και το προτεκτοράτο των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία» (σε γεωγραφικό προσδιορισμό).

Και για τον «Καλλικράτης» τίποτα δεν αποκαλύπτει. Ψελλίζει απλώς ότι θα μαραθούν οικονομικά οι δήμοι!!!

Στρατηγικό σχέδιο «αλλαγής συνόρων» και το ΚΚΕ ψελλίζει περί «οικονομικού μαρασμού των δήμων»!!!

γ). Η Ελλάδα ισοπεδώθηκε και βρίσκεται υπό κατοχή και το ΚΚΕ παίζει με την οργή του κόσμου, αναλώνεται σε εκλογικές φιέστες και θεαματικές παρελάσεις, ΠΕΡΙΠΑΙΖΟΝΤΑΣ τη λαϊκή οργή και απογοητεύοντας και τα μέλη του.

δ). Και στους λιμενεργάτες τα ίδια κάνει. Διαχειρίζεται τυχοδιωκτικά και εκτονωτικά την οργή των λιμεναργατών.

Κρατάει το κίνημα των λιμεναργατών απομονωμένο, προωθεί πρακτικές τελεσιγραφικές και διασπαστικές, πρακτικές θεάματος, δεν το οργανώνει σε ανώτερα επίπεδα δράσης, το διαχειρίζεται σαν φέουδό του, οδηγώντας του στο τσάκισμα: Αυτό έκανε και κάνει πάντα…

Η συκοφαντική εκστρατεία εναντίον του ΚΚΕ από τους εφοπλιστές, τις προπαγανδιστικές ύαινες του καθεστώτος (ΜΜΕ) και τα προβοκατόρικα κακουργηματικά τσιράκια τους (Καρατζαφέρης και ΣΙΑ), ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΣΤΟΧΟΥΣ:

α). Το ρωμαλέο κίνημα των ναυτεργατών. Αυτό το κίνημα τρέμουν να μην ξαπλωθεί και αποτελέσει τον πυροδότη γενικής ανάφλεξης και ΟΧΙ το ΚΚΕ που αποτελεί τον πυροσβέστη.

Οι προβοκατόρικες και εμετικές επιθέσεις κατά του ΚΚΕ, απλώς αποσκοπούν στην παραπέρα ολοκληρωτική υποταγή του στη «νομιμότητα» των εφοπλιστών και του κράτους, γιατί σήμερα δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε για τέτοιου είδους παιχνίδια.

Οι δυνάμεις του κεφαλαίου γνωρίζουν πολύ καλά την πολιτική του ΚΚΕ και την αξιοποιούν δεόντως.

ΟΤΑΝ βλέπουν κάποιο κίνημα ικανό να σπάσει το κάδρο της αστικής νομιμότητας τότε χιμούν συκοφαντικά στο ΚΚΕ, το οποίο λειτουργεί σφετεριστικά, διασπαστικά και τυχοδιωκτικά, για να πετύχουν πιο άμεσα το τσάκισμα του κινήματος. Γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ σέβεται την αστική νομιμότητα πιο πολύ και από τις καθεστωτικές δυνάμεις…

Γνωρίζουν ότι η ηγεσία του ΚΚΕ θα περιφρουρήσει με νύχια και με δόντια την αστική νομιμότητα, όπως περιφρούρησε και τη Βουλή…

β). Οι συκοφαντικές και χυδαίες επιθέσεις εναντίον του ΚΚΕ έχουν και άλλο σκοπό: Τη διατήρησή του στη ζωή!!!

Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός και η εργατική τάξη τού γυρίζουν επιδεκτικά την πλάτη (πρωτοφανές ιστορικό γεγονός: Τα πάντα να αποσυντίθενται και να καταρρέουν και το «κόμμα του λαού» να καταρρέει και αυτό!!!), το καθεστώς εναγωνίως προσπαθεί να το δώσει «ένσημα» επαναστατικότητας και να το διατηρήσει στη ζωή.

ΓΙΑΤΙ, όταν σε συκοφαντούν οι εφοπλιστές, η χυδαιότητα Καρατζαφέρη και οι ακροδεξιοί κάθε κοπής, καθώς και οι γενίτσαρου των ΜΜΕ, ΤΟΤΕ παίρνεις «γαλόνια»…

Χωρίς το ΚΚΕ το καθεστώς θα είχε πολλά προβλήματα και οι κίνδυνοι θα ήταν απείρως μεγαλύτεροι…


Ας μη χάνουμε, λοιπόν, και εδώ το δάσος πίσω από το δέντρο…

ΚΑΝΕΝΑ «ανάχωμα» δεν αποτελεί η ηγεσία του ΚΚΕ…

Το αντίθετο: Αποτελεί γρανάζι του καθεστώτος, τον «αριστερό» προβοκάτορα του καθεστώτος. Μέρος του παιχνιδιού είναι. Ενός παιχνιδιού από τα πλέον δόλια και ύπουλα εναντίον των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας.

Το ΚΚΕ και γενικά η ενσωματωμένη «αριστερά» είναι που άνοιξαν το δρόμο στο σημερινό εφιάλτη, έδωσαν το τεκμήριο και το άλλοθι σε αυτόν τον νεοταξικό εφιάλτη…                                                                                                                 ΠΗΓΗ:resaltomag.blogspot.com

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

ΒΟΜΒΑ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ:TO MNHMONIO EINAI ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ.ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 180 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ!!

ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕ Ο ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ;;
TIΣ 150+ ΨΗΦΟΥΣ ΤΙΣ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ.
ΜΗΠΩΣ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΙΣ 180;;
«Αν δεν πάνε κάποιοι φυλακή, θα γίνει λαϊκή εξέγερση!»
Δυναμικός και ειλικρινής ο Πάνος Καμμένος, μιλά έξω από τα δόντια! Καταγγέλλει τα διαπλεκόμενα και τους σκιώδεις κυβερνήτες της χώρας, αφουγκράζεται το λαϊκό αίσθημα, σημειώνει ότι ο ελληνικός λαός θα αντισταθεί και δε θα υποταχθεί στο ΔΝΤ και προειδοποιεί: «Αν δεν πάει κόσμος στη φυλακή, αν δεν παραδοθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που καταλήστευσαν τον ελληνικό λαό, τότε θα παρέμβει ο λαός και θα αποδώσει δικαιοσύνη ο πολίτης, ο οικογενειάρχης, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο οποίος υπέστη το αποτέλεσμα αυτής της κλοπής».

Συνέντευξη στον ΤΕΡΡΥ ΜΑΥΡΙΔΗ

Θα έπρεπε να μας «πονηρέψει» η συγκυρία πως πριν περάσουν τα μέτρα (ασφαλιστικό-εργασιακά), σκάει μια βόμβα και δολοφονεί έναν άνθρωπο;

Καταρχήν θέλω να εκφράσω και εγώ ... την οδύνη μου και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του υπασπιστή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα μια βόμβα-επιστολή. Η μέθοδος αυτή δεν είναι καθόλου ελληνική, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την εγχώρια τρομοκρατία. Είναι μια ενέργεια που συνδυάζεται με ένα ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας στη χώρα μας. Συνδυάζεται με μια επίθεση, η οποία γίνεται σε οτιδήποτε το ελληνικό. Θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με την προσπάθεια επιβολής μιας κυριαρχίας δυνάμεων που θέλουν να καθυποτάξουν την πατρίδα μας και θέλουν να δημιουργήσουν ένα σχέδιο ανασφάλειας και ένα σχέδιο γενικής αναρχίας στη χώρα. Να φοβίσουν τους πολίτες. Οι Έλληνες δε φοβούνται, οι Έλληνες δεν εκβιάζονται, οι Έλληνες δεν καθυποτάσσονται. Οι Έλληνες δεν παραχωρούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και αυτό πρέπει να είναι σαφές προς όλες τις πλευρές…

Με βάση όμως το μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα, οι Έλληνες έχουν παραχωρήσει τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στο ΔΝΤ…

Νομίζουν ότι τα έχουμε παραχωρήσει. Για να παραχωρηθεί η εθνική κυριαρχία ή συνταγματικά δικαιώματα, κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος, χρειάζονται 180 βουλευτές, τα 2/3 της Βουλής. Το μνημόνιο αυτό είναι άκυρο, αντισυνταγματικό και δε δίνει το δικαίωμα σε καμία προσωρινή πλειοψηφία των 172 βουλευτών, να παραχωρήσει συνταγματικά και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Είναι άκυρο το μνημόνιο αυτό, από πολιτικής, εθνικής, ηθικής και συνταγματικής άποψης. Δεν μπορεί να επιβάλει κανένας, καμία Κυβέρνηση, με όσους κι αν στηρίζεται, την παραχώρηση συνταγματικών δικαιωμάτων της χώρας. Δεν μπορείς να παραχωρήσεις σε ένα πρόσωπο το δικαίωμα να βάλει υποθήκη την περιουσία του ελληνικού λαού και του γένους.

Αυτό που περιγράφετε, δυστυχώς έχει συμβεί…

Δεν έχει συμβεί τίποτα. Μιλάμε για μια προσπάθεια που γίνεται να καθυποταχθεί η χώρα στο ΔΝΤ. Δεν υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να πάρει εμπράγματες ασφάλειες ή να επιβάλει μέτρα τα οποία έχουν σκοπό να καθυποτάξουν τον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ότι αυτού του είδους οι μεθοδεύσεις της παγκοσμιοποίησης δε θα βρουν πρόσφορο έδαφος στη χώρα μας. Όπως έχασαν το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο λόγω του ότι το ελληνικό έθνος αντιστάθηκε και καθυστέρησε την επέλαση του τρίτου Ράιχ, έτσι θα γίνει και τώρα. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Έχουμε περάσει αρκετά σαν γένος, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, της χούντας, του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να έχουμε προσωρινά γονατίσει, αλλά τελικά έχουμε νικήσει. Ο ελληνισμός δεν είναι μόνο οι Έλληνες της μητροπολιτικής Ελλάδας, είναι οι συμμετέχοντες στην ελληνική παιδεία, οι Έλληνες της ομογένειας, είναι όλοι εκείνοι οι πολίτες του κόσμου που πιστεύουν στην ελευθερία και που πιστεύουν στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Αυτές οι δυνάμεις δε γονατίζουν σε κανένα ΔΝΤ, σε καμία λέσχη Bilderberg, σε καμία κλειστή λέσχη λήψης αποφάσεων. Η επίθεση κατά του Χρυσοχοΐδη είναι μια επίθεση στο πρόσωπο ενός πολιτικού που δεν εμπλέκεται σε καμία υπόθεση διαφθοράς, άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι εδώ πλέον στοχοποιείται η ελληνική κοινωνία.

Περιγράφετε έναν πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Γιατί σε εμάς;

Γιατί εμείς είμαστε το μόνο έθνος που ιστορικά και πολιτισμικά αντιστεκόμαστε και, αν καταφέρουν να καθυποτάξουν την Ελλάδα, θα καθυπέτασσαν πολύ εύκολα το σύνολο του ελεύθερου κόσμου.

Το περί υποταγής των Ελλήνων το είχε αναφέρει ο Κίσινγκερ…

Ο Κίσιγκερ ήταν από τους ιδρυτές της λέσχης Bilderberg…

Να περάσουμε στα περί της Siemens και της Εξεταστικής Επιτροπής;

Οι Εξεταστικές Επιτροπές γίνονταν μέχρι σήμερα στη χώρα μας, προκειμένου οι πολιτικοί να καλύψουν τους συναδέλφους τους. Αυτή τη στιγμή, στην υπόθεση της Siemens, με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, έχει χτυπηθεί βαριά και έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται το σύνολο του συστήματος που κυβερνά μέσω της διαφθοράς, της λήψης πληροφοριών, του χρηματισμού πολιτικών τα τελευταία χρόνια, καταργώντας τον κοινοβουλευτισμό στην πατρίδα μας. Εδώ δε βλέπουμε πια μόνο εξωνημένους (σ.σ. πουλημένους, προδότες) πολιτικούς, αλλά βλέπουμε στημένες εταιρείες που τα μέλη τους και οι ιδρυτές τους ελέγχουν με συστήματα εξουσίας το σύνολο της κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζει το «πουλόβερ» να ξηλώνεται…

Άκουσα πρόσφατα τον κ. Αϊβαλιώτη να κάνει λόγο πως τα στοιχεία που σας δίνουν αφορούν σε… αναψυκτικά και κριτσίνια. Θα βγάλουμε ποτέ άκρη με τη Siemens;

Έχουμε ήδη βγάλει άκρη. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες αποπροσανατολισμού. Όμως αποκαλύπτονται στοιχεία και αποκαλύπτεται η δομημένη εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στη χώρα. Αποκαλύπτεται ποια είναι η πραγματική εξουσία. Βλέπουμε ότι, ενώ προσπαθούν να ρίξουν το σύνθημα «κάψτε τη Βουλή», τον κοινοβουλευτισμό, τη Δημοκρατία και τους 300, τελικά αποκαλύπτεται ότι αυτοί που είναι ισχυρότεροι των 300 και παραμένουν ανεξαρτήτως κυβερνήσεων στην εξουσία, την οικονομική και των πληροφοριών, έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται. Ο κ. Βουρλούμης, Πρόεδρος του ΟΤΕ, είναι πολύ ισχυρότερος από πολλούς βουλευτές. Βλέπουμε ότι την ώρα που διώκεται για απιστία σε βάρος του ΟΤΕ και του Δημοσίου, παραμένει στη θέση του έχοντας υπερβεί ακόμα και τη βούληση της ίδιας της Κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι είναι ισχυρότερος και των 300 βουλευτών, αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας…

Ισχυρότερος και της Δημοκρατίας;

Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, είναι ισχυρότερος της λαϊκής βούλησης και της Δημοκρατίας. Ο κ. Βουρλούμης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι ένα μέλος της λέσχης Bilderberg, είναι μέλος της Τριμερούς Επιτροπής (σ.σ.Trilateral Commission) και το ίδιο συμβαίνει και με άλλους διαχειριστές της εξουσίας, οι οποίοι ζουν και εξουσιάζουν ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τους είδαμε και επί ΝΔ και επί ΠΑΣΟΚ. Αυτοί είναι η πραγματική εξουσία. Για παράδειγμα, βλέπουμε να προσλαμβάνονται σε όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη από ένα συγκεκριμένο γραφείο του εξωτερικού και αποδεικνύεται από την Εξεταστική της Siemens ότι δεν είναι ασφαλείς οι επικοινωνίες, ακόμα και οι κυβερνητικές -και εννοώ μέσω της απομακρυσμένης προσβάσεως στον ΟΤΕ και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας…

Εσείς και ο κ. Αϊβαλιώτης έχετε καταγγείλει ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνά σας…

Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού είχε μπλοκάρει για επτά ημέρες, στο Καστρί. Ο κ. Βουρλούμης διώκεται αυτή τη στιγμή για την τεχνική υποστήριξη την οποία έδωσε, ενώ ο καταγγέλλων κ. Μπαριτάκης και οι άλλοι συνδικαλιστές απέδειξαν στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπήρχαν τα δίκτυα απομακρυσμένων προσβάσεων και κάποιοι άκουγαν τα πάντα. Και αυτοί οι κάποιοι δεν ήταν το κράτος, δεν ήταν η εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Αυτοί οι κάποιοι τυγχάνει να προσλαμβάνονται από την ίδια εταιρεία και να αποτελούν μέλη του ιδίου κλαμπ και αυτή τη στιγμή αποκαλύπτονται. Δεν το περίμεναν ποτέ και το μόνο που πιστεύουν ότι μπορεί να τους σώσει, είναι ο αποπροσανατολισμός.

Να δούμε το χειρότερο σενάριο… Να καταλήξετε σε πρόσωπα και απόδοση ευθυνών και τελικά να μη συμβεί τίποτα. Το έχετε σκεφτεί αυτό;

Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες έχουν αφυπνισθεί. Σενάριο να καταλήξουμε σε πρόσωπα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και τελικά να τη γλιτώσουν όπως τη γλίτωναν μέχρι τώρα, δεν υπάρχει για τον εξής λόγο: Διότι αυτή τη στιγμή δέχεται μια επίθεση ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο οικογενειάρχης, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο οποίος έχει βγει στο δρόμο. Φοβούνται τη λαϊκή αντίδραση, φοβούνται το λαϊκό ξεσηκωμό…

Να το πούμε απλά και λαϊκά. Θα πάει κόσμος στη φυλακή γι’ αυτή την ιστορία;

Αν δεν πάει κόσμος στη φυλακή, αν δεν παραδοθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που καταλήστευσαν τον ελληνικό λαό, τότε θα παρέμβει ο λαός και θα αποδώσει δικαιοσύνη ο πολίτης, ο οικογενειάρχης, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος ο οποίος υπέστη το αποτέλεσμα αυτής της κλοπής.

Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου και θα σας πω ότι υπάρχει μια άρνηση να κληθούν στην Εξεταστική οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί…

Καμία άρνηση δεν υπάρχει. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Απλώς δεν μπορείς να καλείς τον πρώην Πρωθυπουργό, αν δεν έχεις καλέσει και δεν έχει οδηγηθεί σε αποτελέσματα η πιθανή συμμετοχή των υφισταμένων των πρώην Πρωθυπουργών. Δηλαδή, θα καλέσεις τον Πρόεδρο του ΚΥΣΕΑ, όταν δεν έχεις καλέσει τα μέλη του ΚΥΣΕΑ, για μια απόφαση λόγου χάρη που πήρε για το C4I; Θα κληθούν οι πάντες…

Οι Πρωθυπουργοί, όμως, είχαν την υψηλή επιστασία, άρα και αυτοί έχουν ευθύνες…

Η υψηλή επιστασία πάει στο τέλος, πάει στην τελευταία φάση…

Οπότε θα τους δούμε στο τέλος στην Εξεταστική;

Έχουμε όλοι δεσμευτεί στην Εξεταστική Επιτροπή ότι δεν αποκλείεται κανείς, ακόμα και όσον αφορά τους πρώην Πρωθυπουργούς. Από τη στιγμή που θα προκύψουν στοιχεία και θα εξεταστούν και οι υφιστάμενοι πολιτικοί, θα κληθούν και εκείνοι.

Πάντως, γνωρίζετε τι λέει ο κόσμος. Ότι σε αυτή την ιστορία το ένα κόμμα καλύπτει το άλλο και στο τέλος δε θα γίνει τίποτα…

Ξέρω τι λέει ο κόσμος, αλλά ξέρω και τι αποτέλεσμα έχουμε μέχρι τώρα. Είχατε δει ποτέ μέχρι σήμερα να υπάρχει απαγόρευση εξόδου στο εξωτερικό και καταλογισμός ευθυνών για δωροληψία σε πρώην Υπουργό; Έγινε. Είχατε δει απόφαση της δικαιοσύνης, μετά από πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής -στη μεταπολίτευση δεν έχει γίνει ποτέ αυτό- για κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών και ενεργοποίηση της διεθνούς σύμβασης περί «μαύρου χρήματος»; Έγινε στην περίπτωση του κ. Μαντέλη.

Έγινε και προκαλεί τρομερή εντύπωση το ότι το σύστημα δούλεψε μέσα σε ένα βράδυ, όταν η υπόθεση Siemens σερνόταν εδώ και δύο χρόνια. Τελικά χρειάζεται φοβέρα το σύστημα;

Το σύστημα δε δούλευε εδώ και 25 χρόνια. Θα σας θυμίσω την κατάθεση δικαστικού λειτουργού στην Εξεταστική Επιτροπή. Όταν τον πιέσαμε πάρα πολύ και τον ρωτήσαμε γιατί δεν έστειλε την υπόθεση στη Βουλή, η απάντηση ήταν «ακούστε, κύριοι, τι να στείλουμε στη Βουλή; Όσες φορές στέλνουμε υποθέσεις στη Βουλή, αυτές μπαίνουν στο αρχείο». Υπήρχε πλέον τεκμηριωμένη η πεποίθηση πως ό,τι πάει προς διερεύνηση και αφορά πολιτικά πρόσωπα, οδηγεί τελικά στη φίμωση της υπόθεσης. Τώρα πια βλέπετε ότι αυτό δε συμβαίνει και δίνει το θάρρος στην ελληνική δικαιοσύνη να αντιδράσει. Βλέπουμε ότι πλέον οι Έλληνες δικαστές προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω. Απεδέχθησαν ότι ισχυρότερο από το νόμο περί ευθύνης Υπουργών, είναι το εθνικό συμφέρον. Αν δει κανείς το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών για την υπόθεση Βουρλούμη, αλλά και για την υπόθεση Μαντέλη, θα καταλάβει πως εδώ πλέον υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες μιλούν για το δημόσιο συμφέρον, για την ουσιαστική επικράτηση των διεθνών συμβάσεων, όπως προβλέπει το άρθρο 28 του Συντάγματος από το εσωτερικό Δίκαιο, που είναι ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα.

Να είμαστε, λοιπόν, για πρώτη φορά αισιόδοξοι σε αυτή τη χώρα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη;

Είναι η τελευταία ευκαιρία του κοινοβουλευτικού συστήματος και της Δημοκρατίας μας να διατηρήσει τον τελευταίο δεσμό που έχει με τους πολίτες. Αν αυτό δε γίνει τώρα, ξέρουν πολύ καλά όλοι ότι οδηγούμαστε σε διαφορετικές και οδυνηρές εποχές.

Άρα συμφωνείτε ότι το μεταπολιτευτικό σύστημα έχει φτάσει στο τέλος του;

Βέβαια, έχει καταρρεύσει απόλυτα. Αλλά το θετικό είναι ότι στη φάση αυτή που βρισκόμαστε τώρα, διακρίνεται η τελευταία ευκαιρία και αντιδρώντας η Δημοκρατία και το σύστημα, αποκαλύπτει τους πραγματικούς εξουσιαστές, οι οποίοι φοβούνται και είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο… και αναφέρομαι στα γεγονότα των τελευταίων ωρών (σ.σ. η συνέντευξη εδόθη την επομένη του τρομοκρατικού χτυπήματος).

Ας μιλήσουμε λίγο για τη ΝΔ. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη στροφή Σαμαρά προς τον Καραμανλή, τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός δεν αποτελεί πρόσωπο που χαίρει εκτίμησης στην ελληνική κοινωνία;

Καταρχήν αφήστε να δείτε κι εσείς και να δούμε όλοι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες στο συνέδριο της ΝΔ. Η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς και ο κόσμος της, έχουν αποφασίσει να γυρίσουν σελίδα σε αυτό το σύστημα που υπήρχε μέχρι σήμερα. Να προχωρήσουμε δηλαδή σε μια καινούργια ΝΔ…

Με τι «υλικά», με ποια πρόσωπα;

Στις Δημοκρατίες τα μόνα «υλικά» που υπάρχουν, είναι τα πρόσωπα που βγαίνουν από το λαό και τους ενεργούς πολίτες. Μέχρι τώρα τα αποτυχημένα υλικά είναι αυτά της οικογενειοκρατίας, οι κληρονομικώ δικαίω βουλευτές, οι βουλευτές που διορίζονται από τα ψηφοδέλτια της Επικρατείας. Και αν δείτε, αυτοί που είναι περισσότερο εμπλεκόμενοι στα σκάνδαλα, είναι οι μη εκλεγμένοι, οι διορισμένοι από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας πολιτικοί. Οι «πολιτικοί του σωλήνα» και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ. Το «σόι πάει το βασίλειο», μετά των οικογενειών και των εγκαθέτων. Αυτή η εποχή τελείωσε. Υπάρχουν έντιμοι πολίτες, οι οποίοι είναι ενεργοί και μπορούν να μπουν στην πολιτική ζωή του τόπου, σε όλα τα κόμματα. Αυτούς θέλει η ΝΔ και αυτούς θέλει ο Αντώνης Σαμαράς και αυτοί είναι και η λύση.

Αυτό που μόλις περιγράψετε δε σημαίνει ότι πρέπει να κόψει τις γέφυρες με αυτό που ονομάζουμε «Καραμανλισμό»;

Δεν πιστεύω ότι ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής -και μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο- είχε εμπλοκή στο σύστημα με την έννοια του ότι ο ίδιος ήταν διεφθαρμένος, ότι συμμετείχε σε αποφάσεις οι οποίες έβλαψαν τον τόπο. Από εκεί και πέρα, το κατά πόσον το σύστημα αυτό είχε εγκλωβίσει και τον πρώην Πρωθυπουργό, θα αποδειχθεί πολύ σύντομα.

Πώς φαντάζεστε την καινούρια ΝΔ;

Απελευθερωμένη από οικογένειες, από εγκαθέτους και συμφέροντα, με έκφρασή της το λαϊκό αίσθημα. Μια λαϊκή Νέα Δημοκρατία.

Η δημιουργία του κόμματος της κ. Μπακογιάννη δε θα κατακερματίσει το χώρο αυτόν;

Νομίζω ότι μόνο και μόνο η ψήφος της κ. Μπακογιάννη στο παράνομο μνημόνιο για το ΔΝΤ, έδωσε την απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεστε αυτά τα θρυλούμενα περί ιδρύσεως «κόμματος επιχειρηματιών»… Έναν «Μπερλουσκονισμό» αλά ελληνικά…

Εξαρτάται ποιος είναι ο Μπερλουσκόνι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη φημολογία, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, αλλά δεν υπάρχει ούτε ιδεολογική πλατφόρμα, ούτε πρόταση. Εάν τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα δεν αντέξουν να ξεπεράσουν την κρίση και να οδηγήσουν σε μια λύση, τότε τη λύση δε θα τη βρουν οι επιχειρηματίες, θα τη βρει ο λαός. ΠΗΓΗ:peripatris.blogspot.com

Που είναι οι πανεπιστημιακοί μας;; Οέο.

Ο λαός μας δοκιμάζεται σκληρά. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέδωσε τη χώρα στο ΔΝΤ και υποθήκευσε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας στα ευρωπαϊκά κράτη. Το Σύνταγμα έχει καταργηθεί. Η πολιτική εξουσία κινείται πλέον έξω από τα όρια δημοκρατικής νομιμότητας. Τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται στο όνομα του μνημονίου, ξεθεμελιώνουν δικαιώματα εργατικά και συνταξιοδοτικά ενός αιώνα, τα οποία κατακτήθηκαν με αγώνες.
Παρ’ όλα αυτά δεν ακούμε....
καμία φωνή έστω «φωνούλα» διαμαρτυρίας από τους πνευματικούς ταγούς του τόπου.
Που είναι η πανεπιστημιακή μας κοινότητα; Που είναι οι συνταγματολόγοι μας; που είναι οι χρυσοστόλιστοι ακαδημαϊκοί μας δάσκαλοι; Που είναι όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι που κατέχουν πέντε και πλέον δημόσιες θέσεις ταυτόχρονα ο καθένας τους;
Που είναι όλοι αυτοί που κόπτονται για το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων, δήθεν για το καλό του λαού;;
Που είναι όλοι αυτοί που άλλοτε έκαναν ημερίδες για τα δικαιώματα ενός αλλοδαπού ή έκαναν πύρινες δηλώσεις για ακαδημαϊκά άσυλα κ.λ.π.;;
Που είναι τώρα που δοκιμάζεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός;;
Εκτός πια και αν συμφωνούν με όλα αυτά που γίνονται.
Κάτι τέτοιο μας αφήνουν να σκεφτούμε.                                                                                            ΠΗΓΗ:hassapis-peter.blogspot.com

ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ

                           ΤΑ ΕΛΕΕΙΝΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΗΣ “ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ” ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΜΗΤΕΡΑ.

Προσπαθούν οι γελοίοι να ολοκληρώσουν το θεάρεστο έργο τους. Δεν θα τα καταφέρουν.
Ανθρωποειδή, κτήνη, που τη Γυναίκα που έφερε ζωή, τη Γυναίκα που ανασταίνει το ΕΘΝΟΣ (=Γέννα) θέλουν να εκδικηθούν.
Σκουλήκια, πακιστανικά απόβλητα, υβριστές της Γαίας, της Φύσης, κάθε έννοια πολιτισμού και ηθικής.
Άθλια, κακοποιά ανθρωπάκια. Για μια χούφτα δολάρια ξεπουλούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κακό κάρμα. Πολύ κακό.                                                                                                         ΠΗΓΗ:olympia.gr

Αποκωδικοποιήθηκε το σύνθημα!

“Πρώτα ο πολίτης” έλεγαν τα προεκλογικά υλικά του ΠΑΣΟΚ. Ο άγνωστος εν δικτύω αδερφός αποκωδικοποίησε τη σημασία του συνθήματος και πολλά μπράβο του. Τώρα μένει να αποκωδικοποιήσουμε και το “λεφτά υπάρχουν
Αγνώστου καλλιτέχνη ΠΗΓΗ:antistachef.wordpress.com

Ο πωλών τοις μετριτοίς… την έβαψε!

Το μικρεμπόριο και οι μικροεπαγγελματίες αποτελούν μια εξαιρετικά μεγάλη κοινωνική κατηγορία στην Ελλάδα που αποτελεί το αμέσως επόμενο θύμα των μέτρων, μετά τους μισθωτούς. Σε κάποιους κεντρικούς δρόμους λαϊκών συνοικιών ήδη τα κλειστά μικρομάγαζα αρχίζουν να πλησιάζουν σε αριθμό όσα είναι ακόμα ανοιχτά. Μετά από συζήτηση με φίλους, μας προέκυψε το αφισάκι που ακολουθεί. Σκοπός του είναι να φωτοτυπηθεί και να κολληθεί στις τζαμαρίες των κλειστών μαγαζιών ενός δρόμου της γειτονιάς, δίνοντας μια σαφή εικόνα σε όσους τον διασχίζουν ότι ήδη εκατοντάδες γείτονες μας βρίσκονται στην ανεργία. Και ότι με τα μέτρα που πήραν και τη συμπίεση των εισοδημάτων θα ακολουθήσουν και άλλοι.
Μαζί και μια αφίσα* που όλοι θυμόμαστε και που κάποτε είχε σκοπό να διαπαιδαγωγήσει τους εμπόρους να μην δίνουν βερεσέ στους φτωχούς. Αν σήμερα ξανατυπωνόταν η ίδια αφίσα θα έπρεπε να λέει το ακριβώς αντίστροφο. Καθώς οι τράπεζες που πουλάνε αέρα είναι τα μόνα μαγαζιά που δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αλί σε όσους ζουν “τοις μετριτοίς”…
ΠΗΓΗ:antistachef.wordpress.com

Οι πινακίδες του μέλλοντος

Δεν ξεχνώ…

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του συνδρόμου “μνήμης χρυσόψαρου” παρουσιάζουμε στο φιλοθεάμων κοινό μία από τις αφίσες που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ το χειμώνα του 2009. “Όλα είναι θέμα επιλογών!” Εδώ o chef σηκώνει τα χέρια ψηλά. Η πραγματικότητα ξεπερνά την φαντασία.

ΠΑΣΟΚ: ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Μπορουμε πράγματι να αρνηθουμε να πληρώσουμε το δημόσιο εξωτερικό χρεος;

Ναι. Το έχει κάνει το Εκουαδόρ και η Αργεντινή. και οι δυο χώρες ανέκαμψαν. Η Αργεντινή άργησε να ανακαμψει γιατί το ΔΝΤ πρόλαβε και έκανε ζημιά στη χώρα. Αντιγράφω από το άρθρο του Δ. Καζάκη:

"Τελευταίο παράδειγμα είναι το Εκουαδόρ, το οποίο τον Δεκέμβρη του 2008 ανακοίνωσε πλήρη παύση πληρωμών, χωρίς να κηρύξει πτώχευση. Ο πρόεδρος της χώρας Κορέα, αφού συγκρότησε μια διακομματική επιτροπή υπό τον γενικό εισαγγελέα της χώρας που εξέτασε το σύνολο των συμβάσεων δανεισμού της χώρας, ανακοίνωσε ότι το Εκουαδόρ δεν δεσμεύεται να πληρώσει ένα «ανήθικο και παράνομο» χρέος, που υπήρξε προϊόν ρεμούλας και κερδοσκοπίας σε βάρος του λαού του. Απευθύνθηκε επίσης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία στάθηκε στο πλευρό της χώρας, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά της να μην πληρώσει χρέη που δημιούργησαν οι προηγούμενες διεφθαρμένες κυβερνήσεις και έτσι δεν κουνήθηκε φύλλο εναντίον του Εκουαδόρ. Και μιλάμε για μια χώρα με πληθυσμό περί τα 13,6 εκατ. κατοίκους και με ΑΕΠ (2008) λίγο πάνω από το 16% του αντίστοιχου ΑΕΠ της Ελλάδας!"

Αυτό δεν σημαίνει χρεωκοπία της Ελλάδας;

Οχι. Δεν μιλάμε για χρεοκοπία. Μιλάμε για άρνηση πληρωμής χρέους που είναι προϊόν απάτης.
Αλλο είναι το "δεν έχω να πληρώσω", κι άλλο το "εχω, αλλά δε σε πληρώνω γιατί δε σου χρωστάω. Με εξαπάτησες". Το δεύτερο ΔΕΝ ειναι χρεοκοπία. Είναι καταγγελία απάτης.

Και πως θα δανειζόμαστε χρήματα; που θα βρουμε τα χρήματα για μισθούς και συντάξεις;

Δεν θα χρειαστεί να δανειστούμε χρήματα.Θα εκδόσουμε δραχμές. Απο Δημόσια κεντρική τράπεζα.
Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και τουλάχιστον 3 δημόσιες τράπεζες. Ο χαρακτήρας τους θα είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι η επιδιωξη αισχρού κέρδους. Θα κερδίζουν τόσο ώστε να πληρώνονται οι μισθοί των εργαζόμενων και τα έξοδα.Θα ζητήσουμε να επαναπατριστούν τα κεφαλαια, νομιμοποιημένα, ώστε να υπάρξει ένα σοβαρό απόθεμα σε ευρώ για τις διεθνείς αγορές. Λεφτά υπάρχουν που έλεγε και ο Τζέφρυ.

Δρaχμή; δεν είναι λίγο ανατριχιαστικό;

Οχι. Αν είναι να γλιτωσουμε τη χώρα μας από τα σαγόνια του ΔΝΤ. Δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα. Δεν μπορεί κανείς να μας πειράξει. Θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε μια ελπίδα να μην ξεπουληθούν όλα.


Μα η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Είμαστε ουραγοί σε όλα.

Ψέματα. Είμαστε κάτοχοι της πιο όμορφης χώρας του κοσμου, με δαση, με βουνά, με παραλίες, με ποτάμια. Και της πιο πλούσιας. Το λέει τοΙνστιτούτο Γεωλογικων Μελετών Ελλάδος. Οι πιο διακεκριμένοι επιστήμονες σε ολες τις επιστήμες είναι Ελληνες. Απλώς δεν έμειναν να τους φάει η μητέρα. Να φτιάξουμε πρότυπα νοσοκομεία, και να πληρώσουμε αξιοπρεπέστατα τους Αριστους Ελληνες επιστήμονες γιατρούς, και η Ελληνική υγεία να γίνει η καλύτερη του κόσμου. Να διαφημίσουμε συστηματικά τον τουρισμό. Να επενδύσουμε στον Ελληνικό Πολιτισμό. Να απαιτήσουμε από όλη την ανθρωπότητα να σεβαστεί τις παλιές αξίες. Να επενδύσουμε  στην έρευνα. Το Ελληνικό πνεύμα, πάντα βρίσκει τον τρόπο και καινοτομεί.


Οι Ευρωπαίοι έταιροι στην Ε.Ε. δε θα απαιτήσουν την εξοδό μας από την Ε.Ε.;

Οχι. Η Ε.Ε. δε θέλει να φύγουμε από το ευρώ. Το ευρώ ήταν παγίδα για να μπορούν να ελέγχουν τις κεντρικές τράπεζες των χωρών. Και οπως ειπε και ενας αργυραμοιβός κάποτε: "Ασε με να εκδίδω και να ελέγχω τα χρήματα μιας χώρας, και δε με νοιάζει ποιος γράφει τους νόμους." Παράδειγμα χώρας που το εκανε είναι η Ισλανδια. Ο Δημήτρης Καζάζης το περιέγραψε εξαιρετικά:

"Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται με την Ισλανδία. Η χώρα αυτή, ένα νησί στο βόρειο αρκτικό, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης και μέλος του ΝΑΤΟ, οι ξεσηκωμένοι Ισλανδοί δεν επιτρέπουν στις κυβερνήσεις τους να διαπραγματευτούν το χρέος της χώρας, το οποίο σημειώτεον είναι ιδιωτικό, δηλαδή των ιδιωτικών τραπεζών, που όμως έχει αναγνωρίσει το επίσημο κράτος ως εξωτερικό χρέος της χώρας. Και παρά το γεγονός ότι η άρνηση αυτή τινάζει στο αέρα τα λεγόμενα «ευρωπαϊκά κεκτημένα» (ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, ανταγωνισμός, κοκ) η ΕΕ ούτε που σκέφτεται να αρνηθεί την ένταξη της Ισλανδίας στους κόλπους της με βάση την αίτηση που έκανε η χώρα αυτή τον Ιούλιο του 2009.

Βέβαια το διευθυντήριο της ΕΕ ποντάρει στο ότι η ένταξη της Ισλανδίας θα την αναγκάσει να υποταχθεί στις απαιτήσεις των Βρετανών, Γάλλων, Γερμανών και Ολλανδών για αποζημιώσεις. Αυτό όμως που δεν υπολογίζουν είναι ότι οι Ισλανδοί αν και φιλικά διακείμενοι προς την ΕΕ μέχρι πριν ένα χρόνο, σήμερα ούτε που θέλουν να ακούσουν για ΕΕ, ευρώ και ΟΝΕ."


Θυμίσου επίσης ότι δεν είμαστε απομονωμένοι στην Ευρώπη. Οι λαοί έχουν αντιληφθεί ότι θα έχουν την ίδια μοίρα με εμάς. Και τα μάτια τους είναι στραμένα επάνω στην Ελλάδα. Αν οι Ελληνες αντιδράσουν με πολιτική ανυπακοή, τότε θα το κάνουν ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ. Και η Ελλάδα θα παίξει ιστορικό ρόλο για μια ακόμη φορά. Ηρθε η ώρα να δείξουμε αν είμαστε από χρυσό ή από άνθρακα.

Και οι επιχειρήσεις;

Οι δημόσιες, που έχουν χρέος προς το εσωτερικό της χώρας, θα ρυθμίσουν τα χρέη τους στις νέες δημόσιες τράππεζες. Για τις ιδιωτικές, όπου τα χρέη είναι αδύνατο να αποπληρωθούν, θα διαγράφονται. Θα δωθεί μια ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Αυτά που λες είναι κουμουνιστικά.


Το βρήκες το καρτελάκι. Οχι δεν είναι καθόλου κομουνιστικά. Είναι ΕΞΩ από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Το θέμα δεν είναι να απολαμβανουν όλοι τα ίδια. Ο άριστος γιατρός που θα με χειρουργησει, δεν μπορεί να απολαμβάνει το ίδιο με αυτον που βαριέται να σκεφτεί και δουλευει ως πωλητής σε μαγαζί με παπούτσια. Θα πρέπει όμως να καλιεργηθεί μια κοινωνική ζωή, που να επιτρέπει και στους δυο να υπάρχουνε. Ο πωλητής δικαιούται να εργάζεται και να έχει ένα σπίτι, ένα εξασφαλισμένο ελάχιστο εισόδημα που να του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς την οικογένεια του. Να ζήσει την οικογένειά του. Χωρίς να εργάζεται η γυναίκα του. Χωρίς να του βγαίνει το λάδι. Και όχι να εργάζονται και οι δυο γονείς, και να μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς γονείς. Ο γιατρός θα έχει ακριβό αυτοκίνητο, και ακριβό σκάφος. Ομως θα πρέπει να τίθεται ένα όριο στις απολαύσεις. Οι απολαύσεις δεν πρέπει να τίθενται υπεράνω του ανθρώπου. Ισως το πιο δύσκολο κομμάτι να ειναι αυτό.

Με τα λεφτά που έκλεψαν τι θα γίνει;

Θα ανοιχτούν οι λογαριασμοί του κράτους. Δικαιουσαι να γνωρίζεις πως διαχειρίστηκαν τα χρήματα σου, και πως έφτασε το χρέος σε τέτοιο ύψος. Τα χρήματα αφηνουν ιχνη. Θα βρούμε ποιοί τα πήραν. Ηδη βγαίνουν στη φόρα κάθε μέρα. Να δημευτεί η περιουσία των πολιτικών, επιχειρηματιών ή οποιονδήποτε άλλων που  αποδεδειγμένα συμμετειχαν στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.
Να σταλούν φυλακή οι κλέφτες.

Δεν θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ;

Τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι κι αλλιώς. αν αρνηθούμε το χρέος, θα δυσκολευτούμε αρκετά, αλλά θα ανακάμψουμε γρήγορα. Θα πρέπει φυσικά να πολεμίσουμε πολύ σκληρά.
Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα βυθιστούμε στο σκοτάδι της ύφεσης, θα συμμετέχουμε σε σχεδιασμένα και μη επεισόδια, και θα μπούμε σε καταστάσεις πολύ πολύ δύσκολες όταν θα έρθει στην Ελλάδα κλητήρας για κατάσχεση δημόσιας Ελληνικής γής. Αυτής με το χρυσό μήπως;

Και τι πρέπει να κάνω για να γίνουν όλα αυτά;

Να βάλεις στην άκρη τις διαφορές σου με τον συνέλληνα. Να μην σε ενδιαφέρει για λίγο ότι δεν είναι εργατης, δεξιός, ότι είναι παοκτσής, ότι έχει πολλά λεφτά, ότι δεν έχει, ότι δεν φαίρεται πολύ χριστιανικά, ότι ειναι αριστερός, ότι φαίρεται σαν γουρούνι. Ξέχνα αυτά που σε χωρίζουν από τους υπόλοιπους Ελληνες. Για λίγο. ΘΥΜΗΣΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ.
Μας ενώνει κοινή ιστορία, κοινός πολιτισμός, κοινή κληρονομιά.  Η Ελλάδα.
Ελπίζω να μην αφήσεις να μας κλέψουν μπροστά στα μάτια μας αυτό που νόμιμα δικαιούμαστε.


Ενώσου μόνο για λίγο με τον Ελληνα, χωρίς να ρωτάς τι πιστεύει για την πολιτική, τη θρησκεία, τη σεξουαλικότητα, το ρατσισμό, τον οικουμενισμό, και όλα γενικά τα σε -ισμό.

Και όταν σου πούμε, κατέβα στο δρόμο με προκήρυξη που θα λέει μόνο:


ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ν.Τ.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩ.

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ GOLDMAN SACHS ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ.

Θα δοκιμάσεις μια κινητοποίηση διαφορετική. Δεν θα κατέβεις στους δρόμους να φωνάζεις. ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΣ. Χωρις φωνές, συνθήματα, και γιουχαίσματα. Απλώς αποφασισμένος ότι αυτή τη φορά δε θα τα παρατήσεις. Θα μείνεις εκεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σου. Δε θα πας σπίτι σου μεχρι να γίνουν τα αιτήματα δεκτά.

Μια περιγραφή της πολιτικής ανυπακοής είναι αυτή.


Προφανώς θα πρέπει να πέσει η σημερινή κυβέρνηση;

Προφανώς.


Και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δε θα έχουμε πάλι ξανά τα ίδια με τους νέους πολιτικούς;

Αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Αναλύεται στον ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ.Θα τελειώσω με ένα ακόμη απόσπασμα από γραπτά του Δ. Καζάζη.

"...Ο Ελληνικός λαός έχει αποδείξει στην ιστορία του ότι για να κατακτήσει μια ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα είναι ικανός να περάσει «δια πυρός και σιδήρου», να τα βάλει με τις πιο αντίξοες καταστάσεις και να βγει νικητής. Ποιοι είμαστε εμείς σήμερα που θα αμφισβητήσουμε την εσωτερική δύναμη και το φιλότιμο αυτού του λαού; Τι θα μας διαχωρίσει απ’ όλους εκείνους τους σύγχρονους δωσίλογους που προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι είναι διεφθαρμένος ως το κόκαλο, ακαμάτης, καλοπερασάκιας, ανίκανος για οτιδήποτε καλό και επομένως καλά κάνουν κι έρχονται οι «ενάρετοι» ξένοι να του μάθουν τρόπους με τον βούρδουλα;

Τέλος, είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν απορίες, αμφιβολίες, προβληματισμοί, ακόμη και φοβίες για το πώς θα τα καταφέρουμε σε μια πορεία ριζικά διαφορετική από αυτήν που για δεκαετίες οι κυρίαρχες πολιτικές έχουν δρομολογήσει τη χώρα. Είναι τόσο εθισμένη η κοινωνία να εναποθέτει τις τύχες της στους κουμανταδόρους της εξουσίας, στην ολιγαρχία των αγορών και της πολιτικής, ώστε τώρα που για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να σωθεί από την καταστροφή μόνο αν αναλάβει η ίδια τις τύχες της, είναι λογικό να δειλιάζει, να αισθάνεται αμήχανα, να νιώθει ότι ατενίζει το άγνωστο.

Η αλήθεια είναι ότι λύσεις υπάρχουν και μπορούν να βρεθούν όχι από κάποια αυθεντία, αλλά μέσα από μια συλλογική επεξεργασία και τις ιδέες που μπορούν να κατατεθούν από όλους. Όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε στον τρόπο που μια άλλη πορεία αυτού του τόπου είναι δυνατή. Αρκεί να σπάσουμε τα καλούπια που μας έχουν επιβάλει, να απαλλαγούμε από τα ταμπού και τα δεδομένα των άνωθεν και έξωθεν μονοδρόμων. Στη οικονομία, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχει τίποτε το a priori δοσμένο, αμετάβλητο και αδιάβλητο. Χρειάζεται απλά να ξεκαθαρίζουμε κάθε φορά τη σκοπιά από την οποία βλέπουμε τα πράγματα, το συμφέρον που πρέπει να υπηρετήσουμε με τη σκέψη και δράση μας. Τα υπόλοιπα θα βρεθούν ως προϊόν συλλογικής προσπάθειας...."                                  ΠΗΓΗ:thalamofilakas.blogspot.com