ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Κ.Κόλμερ: Η αποτυχία του ευρώ και η ελπιδοφόρα προοπτική της δραχμήςτου Κωνσταντίνου Κόλμερ

Ως νέος ΄Αμλετ , ο ΄Ελλην ψηφοφόρος καλείται να επιλέξει στις  εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου μεταξύ μνημονικών και αντιμνημονικών κομμάτων .Δηλ. εν τελική αναλύσει , «να μπή κανείς ή να μη μπή» (στην δραχμή) δοθέντος ότι η ενδεχομένη αποδοκιμασία των ευρωφίλων κομμάτων σημαίνει αυτομάτως χρεοκοπία και επάνοδο εις κάποιου είδους εγχώριο νόμισμα.
Το δίλημμα ,εν τούτοις , δραχμή ή ευρώ είναι παραπειστικόν. Απλοποιεί μία σύνθετη υπόθεσιν: Εάν συμφέρει την ανάπτυξι της οικονομίας (ΑΕΠ) η χρήσι ξένου νομίσματος και δανεικών διά την αποτροπή  της χρεοκοπίας και όχι διά επενδύσεις ή εάν την εξυπηρετεί η επάνοδος στην εθνική νομισματική πολιτική και η αναστολή εξυπηρετήσεως του άλλως αδιατηρήτου δημοσίου χρέους οπότε η εισροή ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου και η ενίσχυσι των εξαγωγών δύνανται ν’ αυξήσουν υ γ ι ώ ς το ΑΕΠ και να μειώσουν την ανεργία.
Η παρελθούσα συμπεριφορά του ευρώ και η μεταπολεμική εμπειρία της δραχμής είναι ένας ασφαλής οδηγός της προτιμήσεως του ενός ή του άλλου νομίσματος, ενώ η οικονομική ανάπτυξις  είναι το επιδιωκόμενο μέσον , δια την καταπολέμησι της ανεργίας ,που υποσκάπτει τα θεμέλια της Ελληνικής κοινωνίας και δημογραφίας.
Η απόφασι παραμένει πολιτική επιλογή και υπ’αυτή την έννοια δεν έχει τόση σημασία ποίο κόμμα θα κερδίσει τις προσεχείς εκλογές αλλά υπό ποίαν μορφή του πολιτεύματος θα εφαρμόσει την μία ή την ετέρα λύσιν. Είναι προφανές ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα αδυνατεί να εφαρμόσει ακόμη και τα προαπαιτούμενα της ευρωχρηματοδοτήσεως του χρέους ενώ εκφράζονται ζωηρές αμφιβολίες  εάν  μία αριστερή κυβέρνησι δύναται να διαχειρισθή την νέα δραχμή , υπό την πίεσι του λεγομένου «πολιτικού κόστους» (πχ. η φορολόγησι των αγροτών) και της διευρύνσεως του δημοσίου (Σοβιετικό μοντέλο) στην οικονομία.

Η αποτυχία του ευρώ.

Όταν το 2002 κυκλοφόρησε το ευρώ (ίσο περίπου με 2 Γερμανικά μάρκα ) ,η Ελληνική οικονομία διήρχετο μίαν περίοδο σταθερότητος και σχετικής αναπτύξεως , αποτέλεσμα δύο υποτιμήσεων της δραχμής επί ΠΑΣΟΚ.Ο πληθωρισμός ήταν ανεκτός και η ανεργία υπό έλεγχο  ,παρά το αντιεπιχειρηματικό πνεύμα των… σοσιαληστρικών κυβερνήσεων μετά το 1974 (βλ.άρθρ. 106 του Καραμανλικού συντάγματος που δημεύει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς αποζημίωσι)
Η επιλογή  του ευρώ υπήρξε μία καθαρώς πολιτική πράξι που δεν είχε καμμία απολύτως σχέσι με την οικονομική πραγματικότητα. Εστηρίζετο εις μαγειρευμένα στατιστικά στοιχεία και ανταλλαγές επιτοκίων (swap) ,διά την απόκρυψι του δημοσίου χρέους , από την οποία απόκρυψι η μεσολαβήσασα Γκόλντμαν Ζαξ έβγαλε μερικές εκατοντάδες εκατομμυρίων δολλαρίων κέρδος και ο τότε πρωθυπουργός Κ.Σημίτης επεδείκνυε  τα πρώτα ευρωνομίσματα λίαν υπερηφάνως στον Αμερικανό πρόεδρο Τζώρτζ Μπούς , ο ποίος απορούσε με το μέγεθος της εθελοδουλίας των γραικύλων.
Το ευρώ προεκάλεσε τρομακτικές παρενέργειες ειδικώς στην Ελλάδα : από της βαθείας μεταβολής της αντιλήψεως περί των τιμών στην αγορά (Price perception ,  λόγω  διαστολής της πιστωτικής επέκτασης) μέχρις  αφανών εκ πρώτης όψεως αλλ’ λίαν οδυνηρών αποτελεσμάτων διά τον ΄Ελληνα παραγωγό ,καταναλωτή και φορολογούμενο (εξ αιτίας του αφειδούς δανεισμού του δημοσίου στο εξωτερικό και της εν συνεχεία αγρίας φορολογίας των δια των τριών μνημονίων).
Το γενικό επίπεδο των τιμών  του ευρώ υπερδιπλασιάσθη στην Ελλάδα  απ’ την αύξησι της συνολικής ζητήσεως που παρέσχεν η ανεξέλεκτη Τραπεζική χρηματοδότησι .Ο Ελληνικός πληθωρισμό  απεκρύβη απ’ την κρατικοδίαιτη στατιστική υπηρεσία και η απώλεια ανταγωνιστικότητος έφθειρε συν τω χρόνω την συγκρισιμότητα της Ελληνικής παραγωγής με τις συναγωνίστριες χώρες στην διεθνή αγορά (ακόμη και στον Τουρισμόν όπου η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα) ενώ ο γνωστός στην εφορία φορολογούμενος… εκληθη να επωμισθή το τεράστιο δημόσιο χρέος που το 2014 υπερέβη το 172% του ΑΕΠ ενώ η παραδοσιακή φοροδιαφυγή έλαβε κολοσσιαίες διαστάσεις.
Τ’ αποτελέσματα της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής του ευρώ , η οποία βασικώς εξυπηρέτει την Γερμανία , που εξήγαγε την ανεργία της στο Ευρωπαϊκό νότο ,εφάνησαν στην χώρα μας πολύ ενωρίτερον της διεθνούς κρίσεως του 2008.
Η οικονομική ανάπτυξι , που αρχικώς είχε επιτυχυνθή λόγω της διοργανώσεως του Ολυμπιακών Παιγνίων (Olympic Games) το 2004, επεβραδύνθη ταχέως μέχρις εκμηδενήσεως το επόμενον έτος. Από του 2009 άρχισε μία πρωτοφανής ύφεσι να πλήττει την Ελληνική οικονομία με απώλεια συνολικώς μέχρις σήμερον του 40% του διαθεσίμου εισοδήματος και την ανεργία να πλησιάζει το τρίτο του ενεργού πληθυσμού (το άλλο 1/3 «ασχολείται» στο …δημόσιον λόγω πελατειακών σχέσεων των κομμάτων της κοινο-βολευτικής δημο-ακρατίας).
Η αδυναμία  εξυπηρετήσεως του δημοσίου χρέους έφερε το 2012 τα  Τρωηκά μνημόνια και το ΔΝΤ με τιμωρητική ουσιαστικώς διάθεσι και όχι με αναπτυξιακή προοπτική .Το μοιραίον λάθος επέτεινε την φθοροποιό δράσι του ξένου νομίσματος εις όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας σύν της προσελκύσεως δύο εκατομμυρίων λαθρομεταναστών λόγω του μετατρεψιμότητος  του ευρώ .

Η ψυχολογία της μάζης. 

-Πώς εξηγείται , εν τοιάτη περιπτώσει , η σημερινή δημοτικότης του ευρώ στην Ελληνική κοινή γνώμη;
Η απάντησι δεν είναι οικονομική αλλά της ψυχολογίας της μάζης του πληθυσμού: Αφ’ενός μεν το αίσθημα (τουλάχιστον μέχρι πρότινος) ότι οι ΄Ελληνες προήχθησαν εις …Ευρωπαίους (μαζί με τις δραχμικές καταθέσεις που μετεβλήθησαν εν μια νυκτί εις σκληρό συνάλλαγμα) αφ’ ετέρου δε η απέχθεια της μεταβολής  των συνηθειών και η πνευματική ραστώνη της ακαδημαϊκής κοινότητος , μαζί με την συνεχή κινδυνολογία των μαζικών μέσων …παραπληροφορήσεως , επέτρεψαν τον σχηματισμό ενός λαϊκού ερείσματος υπέρ του ευρωπαϊκού νομίσματος .
Εν τούτοις , το λαϊκό ρεύμα του ευρώ ήδη εξασθενεί όχι μόνον στους ριζοσπάστες οπαδούς (το τρίτο κόμμα είναι αντιμνημονικό) αλλά και διά πολλούς συντηρητικούς ψηφοφόρους που έχουν εθνική συνείδησι και καλούνται να πληρώσουν υπερόγκους φόρους. Τα Capital controls , το κλείσιμο και η κεφαλαιακή εξάχνωσι των Τραπεζών (που υπολειτουργούν επί 8 εβδομάδες !), τα αναλήψιμα 420 ευρώ ανά καταθέτη εβδομαδιαίως και  οι νέοι φόροι (+25%) του τρίτου μνημονίου αραιώνουν τους οπαδούς του ευρώ. Η αγωνία  μεταφέρεται τώρα στον Αλέξη Τσίπρα μήπως και δεν προλάβει τις εκλογές προτού επιπέσουν τα νέα εκκαθαριστικά της εφορίας επί της κεφαλής των ψηφοφόρων.
Εάν ‘όμως ο ΣΥΡΙΖΑ περιοριστεί στις 120 έδρες στην Βουλή , η πιθανότης επιστροφής στην δραχμή θα ενισχυθή όχι μόνον δι’εκείνους που έχουν μνήμη αλλά και δι’ όσους την απεχθάνονται ως όψιμοι «Ευρωπαίοι».

Στην εποχή της Δραχμής

Αντιθέτως προς την ευρωμνημονική , η εποχή της δραχμής εχαρακτηρίζετο από χαμηλή φορολογία , αύξησι της απασχολήσεως , δυναμική άνοδο των εξαγωγών στα Βαλκάνια , σταθερότητα και εξωστρέφεια του Τραπεζικού συστήματος και ευέλικτη συναλλαγματική πολιτική για τον Τουρισμό και την  ναυτιλία , που εκάλυπταν το 40% του ΑΕΠ ενώ σήμερα μόλις το 25%.
Ως συνέπεια της ευελίκτου συναλλαγματικής πολιτικής της Τραπέζης της Ελλάδος προ του 1998, χιλιάδες νέες θέσεις μονίμου απασχολήσεως δημιουργήθησαν από  εφοπλιστικές ,νεοπαγείς και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην χώρα. Η δραχμή είχε διεθνοποιηθή και μάλιστα ανατιμηθή στα Βαλκάνια.Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκαλύπτοντο με «εξισορροπητικό δανεισμό» του μακαρίτου Ζολώτα 350-400 εκατομ. δολλάρίων  ετησίως και το δημόσιον χρέος ήταν κάτω του 60% του ΑΕΠ.
Το 2002 , με δημόσιον χρέος εις ευρώ άνω του 100% του ΑΕΠ, τίποτε δεν εδικαιολόγει την εγκατάληψι της δραχμής παρά μόνον η δολία προαίρεσι της κυβερνήσεως Σημίτη , η οποία  ενήχετο και στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου.  Δι’ ενός άλματος εις τα πρόσω  ,ο  Κ. Σημίτης («καθ’εξιν συνωμότης» κατά τον προφητάνακτα του ΠαΣοΚ) προσεπάθησε να αποσείσει το αμαρτωλό παρελθόν του ΠαΣοΚ και με την υπογραφείσα συμφωνία Σένγκεν , να εξυπηρετήσει τα Γερμανικά συμφέροντα.
Η εν συνεχεία  συμφωνία του Δουβλίνου  μετέβαλε την χώρα  εις χωματερή ανθρώπων ήδη από του 2003 ,όταν άρχισε να δέχεται ελευθέρως ξένους εργάτες και εν συνεχεία τους λαθρομετανάστες από την… «ηνωμένη Ευρώπη»! Όταν ο πρωθυπουργός Σημίτης όλως αντισυνταγματικώς παρέδωσε το «δακτυλίδι της εξουσίας» στον αιωνίως αιθεροβάμωνα «πρόεδρο» Γιώργο Α. Παπανδρέου («Λεφτά υπάρχουν» 2010 και «Κίνημα» το 2015) άρχισε η επιτάχυνσι του εκλογικού κύκλου που παρέλυσε την δημοσία διοίκησι και την χώρα με 13 ψηφοθηρίες από του 2009.
Υπάρχει βάσιμος υποψία ότι εάν το 2010 η χώρα είχε επανέλθη  στο εθνικό νόμισμα πολλά από τα σημερινά δεινά θα είχαν αποφευχθή και θα ευρίσκετο εις τροχιάν αναπτύξεως με  αναπόφευκτη την αναδιάρθρωσι του δημοσίου χρέους που είναι εξ ορισμού αδιατήρητο (ΔΝΤ). Αλλ’ απέλειπεν το πολιτικόν θάρρος και η γνώσις.
Με την εμμονή μέσα στην ευρωζώνη απωλέσθησαν 5 έτη αναπτύξεως και εξυγιάνσεως της οικονομίας  στα οποία έρχονται τώρα να προστεθούν αλλά τρία , υφεσιακά της συμφωνίας του Ιούλιου (17) Τσίπρα-Μέρκελ. Το ΑΕΠ θα μειωθή εφέτος 3% και Κύριος οίδεν πόσο του χρόνου. Η επανάληψις του πειράματος λιτότητος ουδένα εδίδαξε – ούτε τους οικονομολόγους του ΔΝΤ!
Είναι εν τούτοις γνωστόν από την Φυσική ότι το ίδιο πείραμα με τα ίδια συστατικά δεν μπορεί να επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα. Η οικονομική ανάπτυξι της Ελλάδος  μέσα στο ευρώ είναι ματαιοπονία. Η αναζήτησι εναλλακτικού νομίσματος είναι ζήτημα χρόνου όχι πολιτικής επιλογής.

Το πολιτικό πρόβλημα

Παρά ταύτα το ζήτημα της υιοθεσίας δραχμής μετατίθεται από το οικονομικό στο πολιτικό πεδίο. Με κοινο-βολευτικές κυβερνήσεις χαμηλής ισχύος και 300 «βολευτές» στο α-βούλιο , τελείως ανευθύνους (222 εψήφισαν το τελευταίο μνημόνιο άνευ αναγνώσεως του) είναι ηλίου φαϊνώτερον ότι ο πληθωρισμός θα καλπάσει με την δραχμή. Πολύ ενωρίτερον οι οίκοι πιστωτικής ανυποληψίας MOODY’S , S+P , FITCH θα έχουν υποτιμήσει την Ελλάδα κάτω του σημερινού CC. Οπότε κάθε αξιοπιστία θα έχει χαθή.
Το εθνικό νόμισμα «θέλει –όχι- τον Γερμανό του» αλλά ένα ενάρετο και κυρίως αποτελεσματικό πολιτικό καθεστώς ,χωρίς συχνές προσφυγές στις κάλπες που αποδιοργανώνουν της οικονομική ζωή. Ένα τέτοιο είναι της Προεδρικής δημοκρατίας , με σαφή διάκρισι των τριών εξουσιών. Η εκτελεστική υπό 5ετή πρόεδρον ,εκλεγόμενο εις δύο Κυριακάς μεταξύ των δύο επικρατεστέρων στην πρώτη Κυριακή και με ολιγομελή κυβέρνησι. Το νομοθετικό σώμα 150 αντιπροσώπων ανανεουμένων ανά διετίαν δεν ανατρέπει την κυβέρνησι εις περίπτωσιν απορρίψεως νομοθετήματος. Με την  δυνατότητα δημοψηφισμάτων δια της απ’ευθείας προσφυγή στον λαό και με την δικαιοσύνη και τις νομισματικές αρχές πλήρως ανεξάρτητες,  είναι μάλλον βέβαιον ότι το νέο δραχμικό καθεστώς θα είναι σταθερό. Κίνδυνος πληθωρισμού με ύφεσι 30% υπάρχει μόνο διά  τους αγνωστικιστάς της Οικονομικής – καθηγητάς και Κουϊσλινγκς
Το βασικό πλεονέκτημα του εθνικού νομίσματος είναι ότι εξασφαλίζει την ρευστότητα του Τραπεζικού συστήματος και συνδυάζει την εισοδηματική πολιτική με την τιμή του συναλλάγματος ,μείον τις αυτόνομες εισροές κεφαλαίου.
Η Ελλάς δεν έχει ανάγκη ξένου δανεισμού εάν χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια των Ελλήνων στο εξωτερικό και τον δημόσιο πλούτο αντί να τον εκχωρήσει στο German Looting  ( Market Watch 25.8) θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξι .Μπορεί να εκχωρήσει στο ιδιωτικό μανατζμεντ το 1/5 της δημοσίας περιουσίας και να εισπράξει 20 δις. εις διαστημα 2 ετών παρακρατώντας το 51% των Κοινοπρακτικών Εταιριών του δημοσίου , χωρίς εξωτερικό δανεισμό.
Η προσέλκυσι ιδιωτικών κεφαλαίων απαιτεί χαμηλή , σταθερή-αμετάβλητη- φορολογία και σοβαρή-αποτελεσματική κυβέρνησιν. Όχι καραγκιόζηδες στα υπουργεία (κι’αυτά όχι περισσότερα από 7 έως 8) και όχι στρατιές υπαλλήλων στο δημόσιον .Οι 800.000 δημ.υπάλληλοι πρέπει ν’αξιολογηθούν πλήρως από πλευράς αποδόσεως και ο αριθμός των να μειωθή δραστικώς συν τω χρόνω κι’ οι αρμοδιότητες του κράτους-δυνάστη  να περιορισθούν εις αυστηρώς κατασταλτικές και όχι προληπτικές παρεμβάσεις (δεκάδες οι υπογραφές και τ’απαιτούμενα πιστοποιητικά που ζητούνται διά την σύστασιν ανωνύμου εταιρίας ,την οποία ο Αντώνης Σαμαράς -όχι ο ΣΥΡΙΖΑ- μετέβαλε εις «ομόρρυθμο» με απεριόριστη ευθύνη των… μετόχων!).
Απομένει το δημόσιον χρέος που είναι άνω των 500 δις. ευρώ. Μετακυλισθησόμενο το χρέος με 1% ετησίως επί 50 χρόνια –οπότε η παρούσα εξυπηρέτησι περιορίζεται  στα 5 δις. ετησίως - όσο το επιτρεπόμενο  πρωτογενές πλεόνασμα , μπορεί να πληρωθή στο τέλος. Οπότε η Ελλάς δεν γίνεται χρεοκόπος ως η Γερμανία που δεν πλήρωσε δύο φορές το εξωτερικό της χρέος (1932 και 1950).
Τούτων ούτως εχόντων , η επάνοδος στην εθνική νομισματική πολιτική με σθεναρό έλεγχο των  Τραπεζών από Νομισματική Επιτροπή (Currency Committee) , διά την έγκρισι μόνο των επωφελών πιστώσεων  προστιθεμένης , με επαναφορά των «περιθωρίων» στις εισαγωγές και με δύο προϋπολογισμούς του κράτους , τον ένα τακτικό ισοσκελισμένο και το άλλον των επενδύσεων από πιστωτικά ,εγχώρια έσοδα (ομολογιακά λαχειοφόρα 5ετή δάνεια),η Ελληνική οικονομία μπορεί να επαναλειτουργήσει ασφαλώς και αποδοτικώς δια εξαλείψει την ανεργία , πράγμα βεβαίως ουδόλως εύκολον μετά την καταστροφή της Ελληνικής ιδιωτικής επιχείρησης ελέω ευρώ και Γερμανών.
Έσχατον είναι ένα μακροπρόθεσμο μέτρον: η αλλαγή νοοτροπίας του λαού που πρέπει να αγαπήσει την δημιουργία του πλησίον και η  πλήρης αναμόχλευσι του εκπαιδευτικού συστήματος ,με έμφασι στην τεχνική-επαγγελματικήν εκπαίδευσι ,που θ’απαλλάξει τους νέους από τα φροντιστήρια ,τα «πτυχία» και τον διορισμό στο δημόσιο.
 Μετεκπαίδευσι χρειάζεται και το εκπαιδευτικό προσωπικό , που σήμερα είναι σχεδόν αναχρονιστικό. Η επιστροφή στα θρανία είναι υποχρεωτική στους «πολιτικούς» που για εκλογικούς λόγους, όπως ο  πρωθυπουργός «με το ωραίο χαμόγελο» , κλείνουν επιχειρήσεις.


Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ-ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ,ΟΥΤΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΦΕΓράφει ο Ζαχαρίας ο Μυτιληνιός

Είπαμε και χθες ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών αυτή την φορά δεν έχουν προηγούμενο. Το καλύτερο από όλα δείχνουν να είναι ανεξέλεγκτες.

Οι αγρότες αυτή τη φορά δεν ακούν ούτε συνδικα-ληστές, ούτε και χειραγωγούνται, όπως παλαιότερα. Ακόμα και ισχυρές δυνάμεις τύπου Μπούτα με το ζόρι κατεβάζουν 500 τρακτέρ, την ώρα που ανεξάρτητες ομάδες μαζεύουν 700 και 900 και μάλιστα σε πολύ δυναμικότερες κινητοποιήσεις.
 
CZPzAX-WIAAWQnv
Το ξύλο που άρπαξε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ καθόλου τυχαίο… Είναι ακριβώς στο ίδιο πνεύμα.

Ότι χειραγωγήθηκε τόσα χρόνια, πλέον θα βρίσκεται απέναντι από την Ελληνικό Λαό.

Στο ίδιο πνεύμα και ο χθεσινός 12ώρος αποκλεισμός ενός πανικοβλημένου υπουργού, που κάθε δέκα λεπτά μιλούσε με Μαξίμου για οδηγίες… Και εκεί οι συνδικα-ληστές αποπειράθηκαν να διακόψουν τις κινητοποιήσεις… Και εκεί απέτυχαν…Μια κυβέρνηση που έμεινε εμβρόντητη από το πλήθος και τη δυναμική των σημερινών κινητοποιήσεων…

Ίσως τελικά είναι το ρυάκι που γίνεται χείμαρρος και τώρα θα τους παρασύρει όλους.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!!!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ… 
Αυτό παρακαλώ να το κρατήσετε…

Τα λέμε στους δρόμους αδέλφια… και εκεί θα γίνει ο μεγάλος χαμός… και δεν χρειάζεται να μας το πει πλέον κανένας προφήτης, ούτε μάντης, ούτε χαρτορίχτα…

Επιτέλους να πάρουμε την τύχη του λαού μας στα χέρια μας και να την σηκώσουμε ψηλά για να την κοιτάνε όλοι.. για να ξεστραβωθούν!!!

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!!

 ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ της Σώτης Τριανταφύλλου

image

Ένα από τα γνωρίσματα της κρίσης είναι ότι ασχολούμαστε με ανοησίες· κι ότι, εφόσον η κοινή λογική φαίνεται να έχει καταρρεύσει, γίνεται ξανά και ξανά απαραίτητη η διατύπωση του αυτονόητου. Σε κανονικές συνθήκες, κανείς δεν θα ασχολούνταν με το τι νιώθει και εκφράζει ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ – αλλά οι συνθήκες δεν είναι κανονικές, είναι ανώμαλες.

Τι αντίκτυπο θα είχε άραγε το εξής κείμενο:

«Όταν ήμουν μικρός, στα χρόνια της ευημερίας στην Ελλάδα, θυμάμαι τους γονείς μου να μου λένε για τη δεξιά, για το νεοφιλελεύθερο κίνημα, για τις ρίζες μας και πως δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού προερχόμαστε. Τότε ήμουν δέκα χρονών και ακούγαμε Χατζιδάκι και μου έλεγαν ιστορίες. Για τη γιαγιά μου, τη βασανισμένη από τους αντάρτες στο χωριό της, που φτάνει σήμερα τα ενενήντα της και με καλημερίζει κάθε πρωί. Για τον προπάππο μου, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω, δικαστή στο στρατοδικείο του κυβερνητικού στρατού και για τον παππού μου, που γλίτωσε την εκτέλεση από τον ΕΛΑΣ στο τσακ αφού τον συλλάβανε τις μέρες της ήττας του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού στον Γράμμο. Και μετά, όντας παππάς στην Αμαλιάδα οι κομμουνιστές τού έλεγαν πως θα τον ξυρίσουν γιατί ήταν τραγόπαπας-φασίστας και έπρεπε να φύγει να πάει αλλού. Για τον δολοφονημένο θείο του πατέρα μου από αντάρτες κάπου στα βουνά, το μάθαμε πρόσφατα σε ένα βιβλίο και δεν ήξεραν καν που θάφτηκε και εάν θάφτηκε και, το χειρότερο, εάν έπρεπε να το πούμε στο αδερφό του. [...] Μετά τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μετά από μελέτη των ιδεαλιστών και των υποκειμενιστών μπήκα στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, και έδωσα τα πάντα στο κόμμα, μόνο στο κόμμα, σε κανέναν ρουφιάνο, σε κανένα αριστερό αφεντικό και σε αυτούς δεν θα απολογηθώ ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Γιατί ο καθένας έχει επιλέξει να βάλει πλάτη για να μη χάσουμε συλλογικά, βάζει πλάτη για να αλλάξει αυτή η βρωμιά που υπάρχει γύρω μας και μας πνίγει. Και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν ούτε για τις ρίζες μου, ούτε για την οικογένειά μου, γιατί αυτή είναι η ιστορία μου, γραμμένη σε λίγες γραμμές, γιατί αυτή δεν είναι μόνο η δικιά μου ιστορία, γιατί δεν είδαμε φως και μπήκαμε, γιατί υπάρχουν πολλοί σαν εμάς, πάρα πολλοί με τις δικές τους ιστορίες, τις δικές τους κοινές ιστορίες [...] Και είμαι περήφανος και νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε συναγωνιστή εθνικόφρονα που στέκομαι στο πλάι του και αγωνίζομαι μαζί του απέναντι σε κάθε λογής αριστερό Φλέμα. Μπροστά στη ρουφιανιά και στον κιτρινισμό στέκομαι περήφανος και τους γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια».

Κανείς δεν θα τολμούσε να δημοσιεύσει κάτι τέτοιο στη σημερινή Ελλάδα. Ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ τολμά να δημοσιεύσει τη δική του εκδοχή διότι είναι αριστερός και μάλιστα κυβερνητικός. Έχει το δίκιο με το μέρος του, έχει το ιστορικό ηθικό πλεονέκτημα. Η επιστολή του δεν θα μπορούσε να έχει γραφεί σε άλλη χώρα: φοβάμαι ότι έχουμε το παγκόσμιο μονοπώλιο της σοσιαλφασιστικής μωρίας. 
Ένας νέος άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει στοιχειωδώς το καλό από το κακό, καυχιέται για το οικογενειακό παρελθόν στην ΟΠΛΑ, για τη δική του συμμετοχή στις καταλήψεις (οι καταλήψεις είναι κάτι «καλό», κάτι που απαιτεί αυταπάρνηση, «θυσίες»), καθώς και στον «Δεκέμβρη» κατά τον οποίον η Ελλάδα βυθίστηκε στη βία και την ανομία. Με τη συνηθισμένη γλωσσική φτώχεια του ανθρώπου που έχει μεγαλώσει μέσα σε κόμμα με αυταρχική-εκκλησιαστική δομή και όχι στην αληθινή ζωή, ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ότι η αριστερά δεν αλλάζει: παραμένει πιστή στο ήθος του ΚΚΕ, στον πατριωτικο-θρηνητικό λυρισμό, στην αφελή ποίηση του ταξικού και ιδεολογικού μίσους, στον ρεβανσισμό που παροξύνει η αδιάκοπη προπαγάνδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας κυβερνούν: έχοντας εκστομίσει τερατώδη ψέματα, έχοντας υποσχεθεί τον ουρανό με τα άστρα, επιδεικνύουν θράσος, αγραμματοσύνη, μισαλλοδοξία, ανικανότητα και καθαρή βλακεία. Οι καταληψίες όχι μόνον απέκτησαν πρόσβαση στην επίσημη εξουσία αλλά μας απειλούν με τακτικές Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών – ο ένας Δεκέμβρης συναντά τον άλλον με μια γέφυρα από επαίσχυντα ψεύδη.

ΠΗΓΗ

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ...

U48-Livitsanos---Nikos-Libertas--SOOC
Γεράσιμος Λιβιτσάνος

Ποιος μπορεί πλέον να πάρει τηλέφωνο τον Βασίλη Λεβέντη και να του «τα χώσει» επειδή ζητά μείωση των συντάξεων και απολύσεις; Ποιος διανοείται να του κάνει πλάκα παραγγέλνοντας πίτσα; Δεν τον βλέπεις πια τα βράδια στο Κανάλι 67, αλλά τα πρωινά στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Και δεν κάνεις αστεία με αυτούς που ίσως αύριο βρεθούν σε κυβέρνηση. Καταλάβατε; Ζώα!...

Στη Δημοκρατία λένε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όταν όμως μια πιθανή διέξοδος κυβερνητικού «ξεμπλοκαρίσματος» ακούει στο όνομα «Βασίλης Λεβέντης», αντιλαμβάνεται κανείς πως ζούμε καιρούς μνημονιακού κοινοβουλευτισμού.Πολλοί από αυτούς που επέλεξαν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου να χλευάσουν το πολιτικό σύστημα στέλνοντας με ποσοστό 3,43% (186.457 ψήφοι) την Ένωση Κεντρώων στα βουλευτικά έδρανα, ίσως ανακαλύπτουν τώρα ότι η κοροϊδία τούς επιστρέφεται. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός αποδεικνύεται όχι απλώς εύκολος και πρόθυμος να ενσωματωθεί στις κυρίαρχες πολιτικές επιδιώξεις, αλλά γίνεται και ένας πρώτης τάξεως «λαγός» για την προώθηση σκληρών επιλογών που περιλαμβάνονται στα συμφωνηθέντα με τους δανειστές.

Η Ένωση Κεντρώων και προσωπικά ο Βασίλης Λεβέντης, με πρόσχημα τον αντιπολιτικό τους λόγο και τις ιαχές περί μείωσης των αποδοχών των βουλευτών, των ρουσφετιών και της τακτοποίησης του κράτους μιλούν σήμερα ευθέως για μειώσεις συντάξεων και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Ακριβώς την ίδια περίοδο που αυτά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου να συνεχιστεί ο δανεισμός της οικονομίας της χώρας. Είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση και κυρίως… απολύτως αναλώσιμοι.

Σε ανύποπτο και… εξωκοινοβουλευτικό χρόνο ο Β. Λεβέντης εξυμνούσε την κυβέρνηση Παπαδήμου –και προσωπικά τον ίδιο τον Λουκά Παπαδήμο– ως το πλέον κατάλληλο σχήμα διακυβέρνησης. Αυτή την πρόταση επαναφέρει με επιμονή σήμερα και είναι η πολιτική βάση ώστε άνα πάσα στιγμή οι 9 βουλευτές του να στηρίξουν «φιλοευρωπαϊκές επιλογές» σε οποιαδήποτε δύσκολη στροφή.

Άλλωστε ο Β. Λεβέντης μέσα στο 2015, τη χρονιά δηλαδή που μεταμορφώθηκε από γραφικό στοιχείο σε παράγοντα της πολιτικής ζωής, φρόντισε να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ότι ανήκει στις δυνάμεις του «πάση θυσία ευρώ». Επίσης, ότι αυτοί οι οποίοι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ψήφισαν «Όχι» είναι –κατά δήλωσή του– «λυσσασμένα σκυλιά» και πως η χώρα χρειάζεται έναν «ευρωπαίο πρωθυπουργό».

Ακριβώς για αυτή την πολιτική λειτουργική του, αξίζει κανείς να θυμηθεί ποιος ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων και το κυριότερο μέσα από ποιες συγκυρίες και συνθήκες βρήκε θέση στην πολιτική ζωή.

Η cult φιγούρα των 90s…

Ο Β. Λεβέντης υπήρξε αναμφισβήτητα η κυριαρχική cult φιγούρα της τηλεοπτικής πραγματικότητας των 90s και των 00s. Άνθησε πλάι στην trash TV της εποχής, μαζί τα «Ερωτοδικεία», τα «Παιδιά της νύχτας», αν και καμία από αυτές τις εκπομπές δεν είχε την ανθεκτικότητα της δικής του στο περίφημο Κανάλι 67 (μετονομάστηκε σε κανάλι 40). Ομολογουμένως έχει καταγράψει χιλιάδες ώρες πτήσης στον τηλεοπτικό αέρα. Άλλωστε, ήταν ο μόνος που διέθετε δική του τηλεοπτική συχνότητα, επιβάλλοντας την παρουσία του στην τηλεόραση και μάλιστα τις νυχτερινές ώρες. Ακόμη και όταν πούλησε στον όμιλο Κουρή το κανάλι του (μετονομάστηκε σε EXTRA), φρόντισε να διατηρήσει τη δική του εκπομπή αρχικά ως βασικός μέτοχος και στη συνέχεια ως μικρομέτοχος. Βεβαίως σε τίποτε δεν ζημίωνε η παρουσία του την αισθητική του ομίλου.

Ακόμη και όσοι δεν ήταν σε εκείνα τα χρόνια σε ηλικία τηλεθέασης μπορούν μέσω των αναρίθμητων video που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να δουν τη φιγούρα του μονίμως κουστουμαρισμένου Β. Λεβέντη, με τον χαρακτηριστικό φραπέ και το καλαμάκι να αγορεύει επί ώρες. Οι «φανατικοί» με σαφέστατα σκωπτική διάθεση άκουγαν αναμένοντας το σύνηθες πλην όμως αιφνίδιο ξέσπασμά του εν τη ρύμη του λόγου. Τότε που οι κατάρες και τα αναθέματα άρχιζαν να πέφτουν βροχή σε βάρος σύσσωμου του πολιτικού κόσμου. «Φαύλοι», «ζώα» «ανάξιοι», «κρετίνοι», «ηλίθιοι», «προδότες», «πουλημένοι», «βρωμόσκυλα», «γελοίοι», «άσχετοι», «αλήτες», «καθάρματα» «ψοφίμια»! Χαρακτηρισμοί σαν κι αυτούς βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη ενώ εκτοξεύονταν με ολοένα αυξανόμενο εκνευρισμό που έφτανε στο απόγειό του όταν χτυπούσε το χέρι του στο τηλεοπτικό τραπέζι. Όταν μάλιστα στις εκπομπές αυτές προστέθηκε και η ζωντανή επικοινωνία με το κοινό μέσω τηλεφώνου, ο τρόπος με τον οποίο θα εκνεύριζε κανείς τον Β. Λεβέντη έγινε διακαής πόθος κάθε αργόσχολου. Φυσικά άπαντες αντιμετωπίζονταν με το απαραίτητο «διαολόστελμα» και τους πρέποντες για την αυθάδειά τους χαρακτηρισμούς. Μεταξύ άλλων, ο Β. Λεβέντης φιλοδωρούσε με ευχές για καρκίνο τους Κ. Μητσοτάκη και Α. Παπανδρέου. «Ζητούμε από τον Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης. Ζητώ από τον Θεό να πεθάνουνε κι οι δύο. Είναι συμφορά για την Ελλάδα. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στον Παπανδρέου και στον Μητσοτάκη» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Ως τηλεοπτικός… Γέρων Παΐσιος, ο Β. Λεβέντης φρόντιζε να διανθίζει τα βρισίδια και με τις ανάλογες προφητείες για καταστροφή της χώρας, εθνικό διχασμό, απώλεια εδαφών και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Μάλιστα δεν λείπουν κι αυτοί που σήμερα –βασισμένοι στην ακατάσχετη συνωμοσιολογία και καταστροφολογία που υιοθετούσε– υποστηρίζουν ότι ο Β. Λεβέντης είχε προβλέψει την οικονομική κρίση της Ελλάδας και «τα ’λεγε αλλά δεν τον ακούγανε». Πράγματι την περίοδο εκείνη ο Β. Λεβέντης μιλούσε για καταστροφή της χώρας από τη συσσώρευση του δανεισμού της. Μόνο που ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές ότι αντέγραφε με τον δικό του τρόπο της αντιλήψεις της τότε ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και τη θεωρία του Κωνσταντίνου Μη-τσοτάκη και του υπουργού του στην Οικονομία, Στέφανου Μάνου, περί «κρυφών ελλειμμάτων» που υπονομεύουν την οικονομική σταθερότητα.

Στον οργισμένο τηλεοπτικό του λόγο κυριαρχούσαν τα στοιχεία που σήμερα ανιχνεύει εύκολα κανείς στον πολιτικό λόγο της Χρυσής Αυγής. Γενική καταδίκη των πολιτικών, θεωρίες συνωμοσίας, γενικόλογες επιθέσεις στο επιχειρηματικό κατεστημένο και μανία καταδίωξης. Μέσω της γραφικότητάς του μπήκαν στο στόχαστρο οι γνωστοί και στις ημέρες μας επιχειρηματίες και μιντιάρχες της εποχής. Αυτό το τελευταίο στοιχείο, ωστόσο, λείπει παντελώς από τις σημερινές τοποθετήσεις του.

Ανάμεσα στα τηλεοπτικά του «επιτεύγματα», μπορεί κανείς να καταγράψει το ότι κατάφερε να εκδιώξει ουσιαστικά το 1994 από τον τηλεοπτικό ΑΝΤ1 τον τότε τηλεοπτικό σταρ του σταθμού Πάνο Παναγιωτόπουλο. Ο μετέπειτα βουλευτής και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά είχε επι-χειρήσει να αποσπάσει τηλεοπτική ακροαματικότητα εξευτελίζοντας τον καλεσμένο του Β. Λεβέντη. Παράγγειλε πίτσες στο στούντιο μιμούμενος μια φάρσα που του είχε γίνει στο παρελθόν, εμφανώς κοροϊδεύοντας και ιντριγκάροντας τον συνομιλητή του. Η εκπομπή προκάλεσε την αντίδραση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και το αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει η συνεργασία του Π. Παναγιωτόπουλου με τον ΑΝΤ1.

…ξαναγαπήθηκε από τα media το 2015

Η κατάρρευση των δύο κομμάτων του κλασικού δικομματισμού, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ήταν απρόσμενο δώρο για την Ένωση Κεντρώων και τον πρόεδρό της. Όχι μόνο γιατί κατάφεραν να καταγράψουν 110.826 ψήφους αυξάνοντας την προηγούμενη επίδοσή τους κατά 7 φορές, αλλά κυρίως επειδή το γεγονός αυτό άνοιξε σιγά σιγά τις πόρτες του επίσημου μιντιακού συστήματος, το οποίο ανέλαβε να αναβαπτίσει τον Βασίλη Λεβέντη από γραφική φυσιογνωμία σε «μία ακόμη πολιτική δύναμη». Γίνεται σήμερα εύκολα αντιληπτό το πόσο συνέβαλε η συνεχής παρουσία του Β. Λεβέντη στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές υψηλής ακροαματικότητας των καναλιών και των ραδιοφώνων στο να μεταβληθεί το 1,79% του Ιανουαρίου στο 3,4% των εκλογών του Σεπτεμβρίου.

Τα στελέχη των καναλιών μπορούν φυσικά να επικαλεστούν το ερώτημα «αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα». Ό,τι δηλαδή έκανε ουσιαστικά ο Νίκος Χατζηνικολάου ο οποίος σε συνέντευξή του με τον Β. Λεβέντη, στις 27 Ιανουαρίου του 2015, δήλωσε: «Οφείλουμε μία συγγνώμη και οι δημοσιογράφοι που δεν δώσαμε βάρος και σημασία στις απόψεις σας και δεν σας δώσαμε το χρόνο να τις εκφράσετε. Ήταν ένα καμπανάκι και για εμάς αυτό το αποτέλεσμα, να ακούμε και τις απόψεις των μικρότερων κομμάτων, γιατί πολλές φορές ακούγονται, από νέους στην πολιτική ή από παλαιότερους που δεν τους δίνεται η ευκαιρία, αλήθειες».

Το… μήνυμα του Ν. Χατζηνικολάου φαίνεται πως είχαν στο μυαλό τους και τα στελέχη των υπόλοιπων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αφού οι «αλήθειες» του Β. Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρώων άρχισαν να ακούγονται σε όλα τα μήκη και πλάτη του μιντιακού τοπίου. Φαινόμενο που δύσκολα δικαιολογείται μόνον από τις εκλογικές επιδόσεις της Ένωσης Κεντρώων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν επιφυλάχθηκε η ίδια αντιμετώπιση από τα μέσα ενημέρωσης π.χ. στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όταν στις εκλογές του 2012 έλαβε 75.428 ψήφους ή στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, 128.154 ψήφους.

Βέβαια πριν από κάθε άλλο τηλεοπτικό όμιλο τα πρωτεία για την προβολή του Β. Λεβέντη είχε αναλάβει το συγκρότημα Αλαφούζου, με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων να φιλοξενείται πριν από τις πρώτες εκλογές του 2015 στην εκπομπή «Ευθέως» του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, δεν αποτέλεσε συνάντηση βετεράνου και νεοσσού του cult, αφού η ιστορία αυτή συνεχίστηκε και στον ραδιοφωνικό και στον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ. Ακολούθησε ο Θέμος Αναστασιάδης στον ΑΝT1, ο οποίος στις 28 Ιανουαρίου παρουσίασε τον Β. Λεβέντη ως «την έκπληξη των εκλογών».

Μετά από αυτές τις «συστάσεις» η Ένωση Κεντρώων φτάνει στις εκλογές του Σεπτεμβρίου με πλήρη τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη των δραστηριοτήτων της και συνεχή παρουσία σε εκπομπές και κεντρικά δελτία ειδήσεων με ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση. «Όλες οι δημοσκοπήσεις σάς φέρνουν μέσα στη Βουλή», δηλώνει υποδεχόμενος τον Β. Λεβέντη στον Alpha ο Αντώνης Σρόιτερ, μιλώντας για «ρεύμα» υπέρ του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων. Αντίστοιχη είναι η συμπεριφορά των παρουσιαστών σχεδόν σε όλα τα δελτία ειδήσεων.

Επί έναν ολόκληρο χρόνο το μιντιακό και πολιτικό προφίλ του Βασίλη Λεβέντη φιλοτεχνείται εξαρχής και αναδομείται. Ο ίδιος παρουσιάζεται με έναν εντελώς μειλίχιο πολιτικό λόγο χωρίς ξεσπάσματα και υπερβολές, αν και δεν μπορεί να αποφύγει την «γκάφα» της ομολογίας λήψης της κρατικής χρηματοδότησης την οποία καταδίκαζε. Συνολικά πάντως η προεκλογική καμπάνια της Ένωσης Κεντρώων γίνεται επαγγελματική. Ακόμη και η φωτογραφία του προέδρου της φεύγει από τον λογότυπο του κόμματος προκειμένου να μην αποπνέει έναν προσωπικό, γραφικό χαρακτήρα.

Το αγαπημένο παιγνίδι των ψηφοφόρων

Για 33 ολόκληρα χρόνια ο Βασίλης Λεβέντης ήταν το «κερασάκι στην τούρτα» κάθε εκλογικής αναμέτρησης συμμετέχοντας ανελλιπώς σε όλες τις εθνικές εκλογές αλλά και σε αυτές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός από βουλευτής και ευρωβουλευτής, επιθύμησε να γίνει δήμαρχος Αθήνας και Πειραιά χωρίς φυσικά να έχει καμία τύχη. Συγκέντρωνε κατά πάγια πρακτική ποσοστά μικρότερα της ποσοστιαίας μονάδας και καθιερώθηκε ως το μόνιμο αποκούμπι όσων απαξίωναν την πολιτική και όσων ψήφιζαν για χαβαλέ – φαινόμενο που πάντα είχε την ποσόστωσή του στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, το εκλογικό σώμα δεν είχε απογο-ητευτεί πότε από την πολιτική τόσο όσο στις μνημονιακές ημέρες μας…

Από το 1992 έως το 2012 τα μικρότερα ποσοστά που συγκέντρωσε η Ένωση Κεντρώων ήταν το 0,23% το 1993 και το 0,28% στις δεύτερες εκλογές του 2012.

Τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν το 1996 με 0,7% και στις πρώτες εκλογές του 2012 με 0,61%. Στις ευρωεκλογές του 1994 ο Β. Λεβέντης πέτυχε ένα μάλλον εντυπωσιακό ποσοστό για τα δεδομένα της εποχής, κερδίζοντας 77.951 ψήφους και ποσοστό 1,19%. Σε όλες όμως τις υπό-λοιπες εκλογικές αναμετρήσεις για το Ευρωκοινοβούλιο, τα ποσοστά της Ένωσης Κεντρώων κυμάνθηκαν στα συνήθη ποσοστά, από 0,6% έως 0,8%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ευρωεκλογές του 2014, μόλις ένα χρόνο δηλαδή προτού η Ένωση Κεντρώων μπει στη Βουλή, ψηφίστηκε από 36.837 ψηφοφόρους, συγκεντρώνοντας ποσοστό 0,65%. Ακόμη χαμηλότερα ήταν τα ποσοστά που έλαβαν οι συνδυασμοί τους οποίους συγκρότησε ο Βασίλης Λεβέντης πριν από το 1990. Στις ευρωεκλογές του 1984 συμμετείχε με το σχηματισμό «Ελεύθεροι» –ένα «οικολογικό κόμμα», όπως το αποκαλούσε– παίρνοντας ποσοστό 0,15%.

Ο Β. Λεβέντης έχει υπάρξει υποψήφιος βουλευτής και με τα δύο κόμματα που κυριάρχησαν στην ελληνική μεταπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και στη συνέχεια υποψήφιος βουλευτής χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί. Στη Νέα Δημοκρατία βρέθηκε μετά από μια περίεργη ιστορία, το 1989. Τότε που κατηγόρησε το κόμμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για κλοπή του εμβλήματος του ουράνιου τόξου που ο ίδιος είχε στον οικολογικό συνδυασμό του. Μέσα από παρασκηνιακές διαδικασίες βρέθηκε υποψήφιος στη Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ως ειδήμονας σε θέματα οικιστικής πολιτικής. Φυσικά «πάτωσε» στη σταυροδοσία (βρέθηκε στην 29η από τις 31 θέσεις), οπότε ούτε τότε εξελέγη. Οι προσπάθειές του να γίνει δήμαρχος σε έναν μεγάλο δήμο της χώρας απέτυχαν επίσης παταγωδώς. Επιχείρησε να γίνει δήμαρχος Πειραιά το 1982 και δήμαρχος Αθήνας το 1986. Τα ποσοστά του οριακά έφτασαν το 0,5%.

Η σχέση του Β. Λεβέντη με το εκλογικό σώμα παρουσίαζε πάντα ελεγχόμενες διακυμάνσεις. Με εξαίρεση το 2015 όπου τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά, ο βαθμός της πολιτικοποίησης κάθε εκλογικής αναμέτρησης θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχε σαν μονάδα μέτρησης την απόδοση της Ένωσης Κεντρώων. Κάποιοι απότομοι διπλασιασμοί των εκλογικών ποσοστών στις εκλογές του 1996 και του 2012 αποδόθηκαν η πρώτη στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και η δεύτερη στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν δημοσιεύματα για κατευθυνόμενες αλλά και ανώδυνες διαρροές ψήφων, χωρίς όμως τίποτε από τα δύο να μπορέσει βάσιμα να στηριχθεί.

Πολύ πιο ισχυρές, ωστόσο, ήταν οι ενδείξεις στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν η Ένωση Κεντρώων έφτασε στο ιλιγγιώδες για τα δεδομένα της αριθμό των 110.826 ψήφων. Τα πολιτικά κουτσομπολιά για αμφισβητίες της πολιτικής του Α. Σαμαρά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που «έσπρωχναν» ψήφους στον Β. Λεβέντη ήταν συνεχή, αν και ουδέποτε υπήρξε επίσημη καταγγελία. Αντίστοιχο «ρεπορτάζ» υπήρξε και για τους αντιπάλους του Ευάγγελου Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά ενώ προσφιλής τακτική του Β.Λεβέντη ήταν η διατήρηση επαφών με πολιτευτές και των δύο κομμάτων που είχαν αποτύχει να εκλεγούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Απολύσεις και μειώσεις συντάξεων

Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται ότι ο Β. Λεβέντης έχει μάθει καλά το μιντιακό παιχνίδι και ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του. Για αυτό δεν ήταν ο ίδιος αλλά ο εισηγητής-βουλευτής του κόμματος της Ένωσης Κεντρώων, Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος ζήτησε άμεσα απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και δραστικές μειώσεις των συντάξεων στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2016 στη Βουλή. «Καταργήστε τις συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ. Η σύνταξη δεν είναι ατομικός κουμπαράς και έχει κοινωνική διάσταση», δήλωσε με ιδιαίτερο στόμφο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, «κόψτε άμεσα τις υπέρογκες πελατειακές επιδοτήσεις των ασφαλιστικών ταμείων των ΔΕΚΟ. Πάνω από ένα δις το έτος μπορείτε να εξοικονομήσετε άμεσα αν κόψετε τις προνομιακές ρουσφετολογικές επιδοτήσεις των ταμείων των τριών δημοφιλέ-στερων ΔΕΚΟ». Σαφέστατος ήταν και σε ό,τι αφορά την ανάγκη άμεσων απολύσεων στο Δημόσιο: «Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρμαχοι των απολύσεων και δεν θεωρούμε ευχάριστο κανένας να χάνει τη δουλειά του στον δημόσιο τομέα. Όμως, είμαστε υπέρμαχοι του κράτους δικαίου και του εξορθολογισμού του δημόσιου βίου. Εάν δεν χρειάζεται ένας υπάλληλος στο κράτος, δεν πρέπει να προσλαμβάνεται ή να διατηρείται ρουσφετολογικά η πλεονάζουσα θέση του για πελατειακούς λόγους». Δίνοντας μάλιστα το στίγμα του κόμματός του επιτέθηκε στην κυβέρνηση και συνολικά στο πολιτικό σύστημα:

«Σταματήστε να στοχοποιείτε την ιδιωτική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Μην προσπαθείτε να λύσετε τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδος με σοβιετικού τύπου οικονομικά τεχνάσματα. Η ΕΕ και σύσσωμη η ιδιωτική οικονομία λειτουργεί με κανόνες που, δυστυχώς, δεν γνωρίζετε και δεν είναι ότι δεν τους γνωρίζετε μόνο εσείς, δεν τους γνωρίζουν και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβερνούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Η εποχή που ο Βασίλης Λεβέντης ήταν απλώς μια γραφική φιγούρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Στην εποχή των μνημονίων ακόμη και οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» μπορούν να γίνουν κρίσιμοι παράγοντες αντιδραστικότερων εξελίξεων.

unfollow

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

LUIS PANIAGUA Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΑΑγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα και παίζει αρχαία λύρα. 
Είναι γνωστός για την αυτοδίδακτη τεχνική του και αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλούς μουσικούς.

Ο Ισπανός συνθέτης και ερμηνευτής αρχαίας λύρας, Λούις Πανιάγουα, έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα για ένα σόλο κονσέρτο και ένα σεμινάριο διαλογισμού.

Γεννήθηκε το 1957 στη Μαδρίτη και εκτιμάται ως ένας από τους πρωτοπόρους των ειδών New Music, World Music και Spiritual Music. Έχει κυκλοφορήσει 15 δίσκους και έχει διακριθεί με ποικίλα μουσικά βραβεία. Από το 1980, αφού σπούδασε μουσική στην Ινδία, ξεκίνησε να συνθέτει και να παίζει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, πέρα από τις συναυλίες που πραγματοποιούσε, σε πολλές χώρες κατά μήκος και πλάτος της γης. Αμερική, Ευρώπη, Ασία. «Σύντροφος» του Πανιάγουα στις συναυλίες και τις ηχογραφήσεις, η λύρα.

Ο Λούις Πανιάγουα μιλά στο in.gr- κάπου ανάμεσα στη μετακίνησή του προς Πελοπόννησο- για τη σχέση του με το πιο διάσημο μουσικό όργανο της αρχαίας Ελλάδος, για το πώς καταφέρνει να αισθάνεται και να εκπέμπει γαλήνη και ηρεμία, ενώ δηλώνει ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Κύριε Πανιάγουα, η σχέση σας με την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα στενή και οικεία. Τι σας οδήγησε στο να χτίσετε μια τέτοια σχέση;
Η αγάπη μου για την ομορφιά και τη σοφία των προγόνων μας.

Τι σας ενέπνευσε να μάθετε να παίζετε αρχαία λύρα, ίσως το πιο διάσημο μουσικό όργανο της αρχαίας Ελλάδος;
Η πρώτη μου επαφή με την ελληνική κουλτούρα και τη λύρα ήταν το 1974 με την ηχογράφηση του πρωτοποριακού άλμπουμ «Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα» (‘Music of Ancient Greece’). Ήμουν μέλος, τότε, του ισπανικού σχήματος ‘Atrium Musicae’. Από το 1980 έως και τώρα, το 2016, συνθέτω τη δική μου μουσική. Αισθάνομαι ότι η αρχαία λύρα είναι πολύ οικεία σε μένα και με διευκολύνει στο να βρω τον ιδανικό συνδυασμό ανάμεσα στον ήχο και στη σιωπή. Αισθάνομαι ότι εμπνέομαι από τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο, ενώ φτιάχνω το μονοπάτι μου κοντά στον Ορφέα.

Σας έχω ακούσει να παίζετε και δυο συναισθήματα με κατέκλυσαν. Ηρεμία και γαλήνη. Για να μεταδίδετε αυτά τα συναισθήματα στους ακροατές, θα πρέπει κι εσείς να τα αισθάνεστε. Πώς το καταφέρνετε αυτό, ειδικά στην τόσο περίπλοκη σύγχρονη εποχή;
Περπατώ στη ζωή ανάμεσα στην ηρεμία και στη γαλήνη. Ανάμεσα στη δική μου εσωτερική ανησυχία και στον δικό μου εσωτερικό πόλεμο, όπως όλοι οι άνθρωποι, υποθέτω. Η τέχνη και ιδιαίτερα η μουσική με βοηθούν να «βρω» αυτό το επιθυμητό μέρος που όλοι ποθούμε. Αυτό δεν έχει αλλάξει από το παρελθόν έως σήμερα. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να μοιράζομαι αυτή τη μουσική, που μου κάνει τόσο καλό, με ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο για να την ακούσουν «βαθιά».

Πώς καταφέρνετε να βρίσκετε το εσωτερικό σας «φως»;
Μερικές φορές με το να το αναζητώ, μερικές φορές με το να αφήνω απλά να συμβεί. Προσπαθώ να εμπιστεύομαι την καρδιά, το μυαλό και το ένστικτό μου. Προσπαθώ να εμπιστεύομαι την εσωτερική μου σοφία και τις «αισθήσεις» του σώματός μου. Προσπαθώ να ζω και έχω γύρω μου αγάπη, αλήθεια, ομορφιά και αγνότητα. Όταν κοιτάς κάτι κατάματα, αυτό θα λάμψει.

Ποιες είναι οι πηγές έμπνευσής σας; Πιστεύετε ότι όλα γύρω μας μπορούν να αποτελέσουν μουσική;
Ο,τιδήποτε ακούγεται, κινείται και ο,τιδήποτε κινείται, ακούγεται. Η έμπνευση μου έρχεται από την ίδια τη ζωή και είναι στιγμές που δεν γνωρίζεις από πού έρχεται η έμπνευση. Έρχεται από μέσα, από έξω, από τον ίδιο τον ευφυή κόσμο μας.

Είστε αυτοδίδακτος μουσικός και το έργο σας έχει αποτελέσει βάση για άλλους μουσικούς. Ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που σας κάνει να ξεχωρίζετε;
Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνω! Μαθαίνω πολλά από τη μουσική, τη νιώθω να με συντροφεύει και με βοηθά να ζήσω. Χρησιμοποιώ τη σιωπή ως ουσιαστικό κομμάτι του ήχου, και ίσως αυτό να είναι ένα από τα «κλειδιά».

Πιστεύετε ότι η μουσική μπορεί να θεραπεύσει την ψυχή, ειδικά σε έναν κόσμο που φαίνεται να καταρρέει;
Ναι, το πιστεύω. Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες, γιατροί και μυστικιστές που υποστηρίζουν ότι η ιατρική του μέλλοντος θα ασκείται μέσω της μουσικής. Άλλωστε, η μουσική χρησιμοποιείται ήδη σήμερα για θεραπευτικούς σκοπούς.

Οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν τις βάσεις για πολλά γύρω μας. Κουλτούρα, μαθηματικά, λογοτεχνία. Ποια η γνώμη σας για τους σύγχρονους Έλληνες;
Οι αρχαίοι και σύγχρονοι Έλληνες δεν διαφέρουν και πολύ από τους ανθρώπους άλλων πολιτισμών. Αυτοί που έθεσαν τα θεμέλια της αρχαίας σοφίας ήταν λίγοι άνθρωποι από κάθε κουλτούρα. Οι υπόλοιποι απλά ακολούθησαν τα βήματά τους. Αυτό είναι και που πιστεύω πλέον. Λίγοι άνθρωποι εργάζονται και ζουν για το καλό το δικό τους, αλλά και για το καλό της ανθρωπότητας. Οι «βαθιές» και ουσιαστικές ανθρώπινες ανάγκες είναι ίδιες για κάθε ανθρώπινο ον στη γη.

Ποιο είναι το σχόλιό σας για την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα;
Δε νιώθω «προικισμένος» για να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε χαρούμενοι και να απολαμβάνουμε τη ζωή.

Πείτε μου λίγα λόγια για το σεμινάριο ‘Voice, Sound, Silence, Respiration, Meditation’. Τι θα προσφέρει στους συμμετέχοντες;
Το να ζήσουν μια «γεμάτη» ζωή με τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά και με άλλους, χρησιμοποιώντας τη φωνή, τον ήχο, τη σιωπή, την αναπνοή, τον στοχασμό.

Το να εργάζονται, με βάση την έρευνα πάνω στην χαμένη αισθητική της παγκόσμιας μουσικής που ηχεί μέσα μας. Να ζήσουν την εμπειρία μιας μη αρθρωμένης μουσικής, που προηγήθηκε του αλφάβητου. 
Να αισθανθούν όποιο φωνήεν, λέξη ή όνομα «εισέλθει» στο σώμα τους και αφήσει το δικό του σημάδι. Από την οικειότητα και τη σιωπή, διευρύνουμε την ακρόαση της λύρας και άλλων φυσικών ήχων, σε συντονισμό με όλη την ύπαρξή μας.
Να δημιουργήσουν έναν χώρο ενεργοποίησης συναισθημάτων, «βαθιάς» ακρόασης, εσωτερικής αναζήτησης και σιωπής.
Για να ζήσουν μια εμπειρία που διευρύνεται του εαυτού τους, πέρα από την γήινη ύπαρξη και να αισθανθούν την παρουσία της στην καθημερινή ζωή.
Το να βρουν ή να έρθουν πιο κοντά με την ύπαρξή τουςυ, το «εσωτερικό κέντρο», το μόνο σταθερό μας στοιχείο, έτσι ώστε να μην χάνουν την ψυχραιμία τους σε στιγμές συναισθηματικής ή σωματικής δυσκολίας ή αστάθειας.
Η λύρα μιλά μέσω της μουσικής και αποκαλύπτει μυστικά μέσω της γλώσσας της καρδιάς, των συναισθημάτων στις ψυχές των ανθρώπων που σταματούν το χρόνο για να ακούσουν.
Το σεμινάριο αναπτύσσει την χωρητικότητα των πνευμόνων μας, οξυγονώνει το αίμα και μας βοηθά να αισθανθούμε τις δονήσεις του σώματός μας και της ομάδας. 

*Η εμφάνιση του Λούις Πανιάγουα στην Αθήνα, εγκαινιάζεται με μια συναυλία του ίδιου από κοινού με την μουσικό Αλίκη Μαρκαντωνάτου την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στο Θέατρο Προσκήνιο. Θα παρουσιαστούν συνθέσεις και των δύο μουσικών, μελοποιήσεις σε αρχαίους και σύγχρονους στίχους, αυτοσχεδιασμοί και θα συμπράξει μαζί τους η βιολοντσελίστρια Ειρήνη Αναστασίου, ενώ θα χορέψει η αναγνωρισμένη flamenco χορογράφος Γιώτα Πεκλάρη.

*«Gran Misterio» - Λίγα λόγια για τη συναυλία:
Στο σόλο κονσέρτο «Gran Misterio» που θα παρουσιάσει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου στο PLAYGROUND for the arts, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μέρος του «Mediter Ra Neo» project. Ένα μοναδικό σόλο κοντσέρτο New Ancestral Music, με τον Λουίς Πανιάγουα στη φωνή και την μυθολογική αρχαία ελληνική λύρα. Μια στιγμή γαλήνης που θα μας αγγίξει βαθιά, ενεργοποιώντας τα συναισθήματά μας. 

ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...Του Κώστα Στούπα

Η πρόοδος και η ευημερία απαιτούν τα σωστά κίνητρα για όσους θέλουν να την επιδιώξουν ατομικά και ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει σε όλους την ευκαιρία να προσπαθήσουν.
Δεν αποτελεί καθόλου θέμα τύχης το γεγονός πως οι χώρες που έχει κυριαρχήσει η αριστερά επί μακρόν, είναι φτωχότερες από άλλες παρόμοιων δυνατοτήτων που δεν έχει συμβεί το ίδιο.
Τα οικονομικά της ευημερίας μοιάζουν με την μελισσοκομική. Ο μελισσοκόμος φροντίζει το μελίσσι του με μοναδικό σκοπό το προσωπικό κέρδος. Δηλαδή, επιδιώκει π.χ. να  παράγει με τις 50 κυψέλες του 1.000 κιλά μέλι για να το πουλήσει και να κερδίσει 5-10.000 ευρώ.
Αν το πετύχει αυτό, ο επόμενος στόχος θα είναι να αυξήσει την παραγωγή στους 2 τόνους και να διπλασιάσει τα έσοδα.

Η δραστηριότητα των μελισσών όμως στα πλαίσια των κερδοσκοπικών επιδιώξεων του μελισσοκόμου, επιφέρει πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία. Εκτός αυτών που κερδίζουν από την άμεση  συνεργασία με το μελισσοκόμο, οι δεκάδες χιλιάδες μέλισσες συνεισφέρουν στην επικονίαση εκατοντάδων στρεμμάτων με παραγωγικές καλλιέργειες.
Η συμβολή τους στην αγροτική παραγωγή είναι πολλαπλάσια του κέρδους του μελισσοκόμου. Αν ο τελευταίος απουσίαζε, αυτός θα έχανε το κέρδος και δεκάδες  ή εκατοντάδες άλλοι θα είχαν μικρότερη ή καθόλου παραγωγή. Οι περισσότεροι από αυτούς θα έχαναν τη δουλειά τους.
Αν το κράτος αναγκάσει το μελισσοκόμο να δίνει τα δυο τρίτα της παραγωγής για αναδιανομή, ο μελισσοκόμος θα σταματήσει να ασχολείται με τη δουλειά του γιατί θα είναι ασύμφορη. Μπορεί κάποιοι να λάβουν μια φορά από ένα βάζο μέλι (σε αυτές τις περιπτώσεις αυτοί που αναλαμβάνουν να το μοιράσουν ωφελούνται), αλλά στη συνέχεια θα χάσουν τη δουλειά τους και τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα...
Αυτός είναι ο λόγος που όπου κυβερνά η "παλαβή" αριστερά οι άνθρωποι είναι πιο ίσοι κατά μέσο όρο αλλά πολύ φτωχότεροι σε σχέση  με τις κοινωνίες που δεν κυβερνά η αριστερά και ενδεχομένως να υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, γιατί οι μελισσοκόμοι κερδίζουν περισσότερα...
Το παράδειγμα...
Στο πρόβλημα 3 εκατ. συνταξιούχοι και 2,5 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα συν 1,5 εκατ. άνεργοι, η αριστερά προκρίνει τη λύση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.
Προσέξτε πού οδηγούν αυτές οι αποφάσεις, γιατί ο κρότος της κατάρρευσης που έχει δρομολογηθεί θα είναι εκκωφαντικός και η οργή που θα προκαλέσει χαοτική.
Αντιγράφω από το χθεσινό ρεπορτάζ: "Σε επίπεδο ρεκόρ έφτασαν οι οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία το Νοέμβριο του 2015 καθώς ξεπέρασαν τους 627 χιλιάδες. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ΙΚΑ, το συγκεκριμένο μήνα οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που χρωστάνε σε όλα τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) έφτασαν τους 627.840. Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) τα χρέη των ταμείων ξεπερνούν τα 14,8 δισ. ευρώ (σ.σ. αφορούν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ κατ' άτομο).
Το πλήθος των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα με προσωπικό μόλις που ξεπερνάνε τις 220.000, ενώ οι οικονομικά ενεργοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο. Κατά συνέπεια, σχεδόν οι μισοί επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία...".
Την ώρα που οι μισοί από τους ασφαλισμένους δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές, τα σαΐνια της αριστερής κυβέρνησης Τσίπρα, αυξάνουν εισφορές και φόρους. Δηλαδή, οδηγούν και τους άλλους μισούς στην αδυναμία πληρωμής εισφορών και φόρων.
Έτσι αντί να αυξήσουν τα έσοδα θα τα μειώσουν.
Δεν νομίζω πως χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει πως αυτό επιβεβαιώνει αυτό που η στήλη φωνάζει τα τελευταία χρόνια, πως η χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη κατάρρευση. Η κυβέρνηση της παλαβής αριστεράς απλώς επιταχύνει τις εξελίξεις.
Ποτέ δεν είχα καμιά αμφιβολία πως η αριστερά θα επέλεγε να κάνει αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν είχα την αμφιβολία επίσης (όσο ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ) ήταν στην αντιπολίτευση, ότι θα προκαλούσε στη χώρα την μεγαλύτερη καταστροφή μετά τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο.
Η ελληνική χρεοκοπία συσσωρεύτηκε σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες. Την ξεκίνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα πειράματα τριτοκοσμικού σοσιαλισμού. Την έφτασε στα άκρα η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή (2004-2009) με την εκτίναξη των ελλειμμάτων και την ταφόπλακα ανέλαβε με μεγάλη χαρά (λόγω άγνοιας) να τοποθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πνευματική και υλική βοήθεια των δυο προηγούμενων...

Φορέστε τις ζώνες και περιμένετε λοιπόν... η ανάπτυξη έρχεται. Μετά την κατάρρευση.

ΠΗΓΗ

Οι πρόγονοι των Ιρλανδών ήταν... Πόντιοι!Ιστορικοί και αρχαιολόγοι το υποπτεύονταν και έρχονται πλέον οι γενετιστές να το επιβεβαιώσουν: οι αρχαίοι Ιρλανδοί, που αποίκησαν το νησί τους και αποτέλεσαν τους προπάτορες του έθνους τους, προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή και τον Ποντιακό Καύκασο, φθάνοντας στην Ιρλανδία μετά από μια περιπετειώδη μετανάστευση μέσω της Νότιας Ευρώπης (και της Ελλάδας).

Η καταγωγή των Ιρλανδών -διαφορετική από των αγγλοσαξώνων- εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα επίμαχο και πολύπλοκο ζήτημα που προβληματίζει τους επιστήμονες. Οι γενετιστές του Ινστιτούτου Γενετικής Smurfit του Κολλεγίου Τρίνιτι του Δουβλίνου και οι αρχαιολόγοι της Σχολής Γεωγραφίας, Αρχαιολογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Κουίνς του Μπέλφαστ, με επικεφαλής τον καθηγητή Νταν Μπράντλεϊ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) των ΗΠΑ, ανέλυσαν για πρώτη φορά τα γονιδιώματα τεσσάρων ατόμων, μιας γυναίκας που ζούσε πριν από 5.200 χρόνια και τριών ανδρών που ζούσαν πριν από 4.000 χρόνια περίπου στην Ιρλανδία.

Η γενετική ανάλυση αποκαλύπτει πως αρχικά υπήρξε μια μαζική μετανάστευση αγροτών της λίθινης εποχής από την «εύφορη ημισέληνο» της Μέσης Ανατολής και αργότερα, την εποχή του Χαλκού, ακολούθησε άλλη μία μετακίνηση από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι άποικοι αυτοί αποτέλεσαν την «μαγιά» για τον κελτικό πληθυσμό της Ιρλανδίας. Οι εξ ανατολών «οικονομικοί μετανάστες» δεν ανταγωνίσθηκαν τον τοπικό πληθυσμό των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών (που γρήγορα εξαφανίσθηκαν), αλλά οι ίδιοι έγιναν οι πρώτοι Ιρλανδοί.

Οι αρχικοί μετακινούμενοι αγροτικοί πληθυσμοί από τις Βιβλικές περιοχές, όπου πρωτοεμφανίσθηκε η γεωργία, έφεραν μαζί τους τα ζώα τους, τα δημητριακά, τα κεραμικά, αλλά και τα γονίδια για τα μαύρα μαλλιά και τα καστανά μάτια που έχουν πολλοί σημερινοί Ιρλανδοί (και γι' αυτό μοιάζουν με Έλληνες). Οι επιστήμονες θεωρούν πιο πιθανό ότι, στο μακρύ ταξίδι τους από την Ανατολή έως τις ευρωπαϊκές ακτές του Ατλαντικού, οι πρώτοι μετανάστες πέρασαν από τη Νότια Ευρώπη.

Μετά από αυτούς τους πρώτους αγρότες, ακολούθησε ένα δεύτερο... ποντιακό κύμα αποίκων, από τις στέπες της νότιας Ρωσίας και τη βόρεια ακτή της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίοι πλέον γνώριζαν την κατεργασία των μετάλλων, όπως του χρυσού και του χαλκού. Αυτοί μετέφεραν στην Ιρλανδία τα γονίδια για μια σπάνια -πολύ κοινή στη χώρα σήμερα- κληρονομική πάθηση του αίματος, την αιμοχρωμάτωση, καθώς επίσης τα γονίδια για την πέψη του γάλατος (ανθεκτικότητα στη λακτόζη) και τα γαλανά μάτια (που έχουν μερικοί σημερινοί Ιρλανδοί), αλλά πιθανώς και τη γλώσσα που κατόπιν εξελίχθηκε στα ιρλανδικά.


Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Ο ΒΑΣ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΙΝΑΙ,ΟΧΙ ΜΑΛΑΚΑΣ...του Στρατή Μαζίδη

Λύσσαξαν όλοι από το πρωί,ακόμη και πρώην κυβερνητικοί πασόκοι, για το γεγονός ότι γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου πληρώθηκε 16.000 ευρώ για συναυλία που έδωσε στην Ξάνθη μέσω Βουλγαρίας και με παρακράτηση φόρου μόλις 17 ευρώ.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έγινε γνωστός ως καλλιτέχνης και όχι ως κορόιδο ή αν προτειμάτε να το πούμε χύμα ως ΜΑΛΑΚΑΣ απο όπου δεν εξαιρώ τον εαυτό μου ως φορολογούμενο αυτής της χώρας.

Η άλλη του επιλογή θα ήταν να πάρει μόλις τα μισά αφού τα υπόλοιπα θα αντιστοιχούσαν σε φόρο και προκαταβολή φόρου.

το συμφέρον του θα κοιτάξει όχι την ιδεολογία του.Όχι να τον αρμέξει το κράτος για να ταίζονται οι 40άρες και οι 45άρηδες συνταξιούχοι με ούτε 20 χρόνια δουλειάς και τα κομματικά διορισμένα στρατεύματα.

Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε μόνο μιά λύση.ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΝΑ ΤΟΝ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΙ ΕΜΑΣ ΠΩΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΑΝΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΚΟΡΟΙΔΑ.Να φοροαποφύγουμε και όχι φοροδιαφύγουμε όπως πολύ άσχημα έγραψαν μερικοί.Δεν έκανε κάτι παράνομο για το οποίο εγκαλείται.

Αρκετά στρέψαμε στον εαυτό μας αυτό το μικρό αφρικανικό μαχαίρι...

ΠΗΓΗ

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Δεν μας χεζεις ρε Βανεσα.. (η Vanessa Redgrave ήρθε στη Λέσβο..)

Δεν μας χεζεις ρε Βανέσα.. Μυρίστηκες αίμα και παιδική δυστυχία και έφτασες. Οπως και τότε στο Beslan. Που οι Ισλαμιστες του Akhmed Zakayev  δολοφόνησαν 385 παιδιά του σχολείου που κρατούσαν σαν ομήρους . Εσύ έτρεξες να υποστηρίξεις τους σφαγείς.. επικεφαλής κάποιας  ΜΚΟ του ΜΙ6.. 
Ούστ απο δω μωρή φώκια.
η Βανεσα στην Λέσβο .. (μονο πιροσκι δεν μοιρασε..)
Τα παιδιά του Βεσλαν και ο Ισλαμιστής Akhmed Zakayev  που κατηγορείται απο τα Ρωσικά δικαστήρια σαν συνδιοργανωτής της σφαγής στην πόλη του Καυκάσου


ο Πολέμαρχος Ισλαμιστής Akhmed Zakayev   με τα τελετουργικά των Γουαχαμπιμπιδων του καυκασου στο μέτωπο.


385 μαθητές και γονείς εκτελεστηκαν απο τους Ισλαμιστές στο Beslan .. Tότε κανεις δεν συγκινήθηκε.. Μάλιστα η Αυγή του ΑμερικανοΤσολια Φίλη εκέινη την εποχή απλά μιλούσε για .."τα γεγονότα του Beslan.." .. ετσι  απλά .. γεγονότα.
Και να σου η κυρά Βανέσα η ψυχοπονιάρα στο Λονδίνο εμφυχώτρια και προστάτης του μεταμορφωμενου πλεον Akhmed Zakayev, πρωτοστατεί ώστε να μην εκδοθεί στην Ρωσική δικαιοσύνη  για να δικαστεί για τα εγκλήματα του Beslan


 o  Akhmed Zakayev  στις μερες της δόξας του με τους Ισλαμιστές του Καυκάσου


[... On 7 December 2002, Zakayev returned to the UK but the British authorities arrested him briefly at London Heathrow Airport; he was released on 50,000 GBP bail, which was paid by British actress Vanessa Redgrave, his friend who had travelled with him from Denmark. He was accused by Russian authorities of 13 criminal acts..]


Akhmed Zakayev & Vanessa Redgrave - London

ΠΗΓΗ


Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Σοβιετικό μετεπαναστατικό ερωτικό αλφάβητο

Στη Σοβιετία του ’30, όπως βλέπουμε, οι κομμουνιστές της εποχής απολάμβαναν τον έρωτα και το σεξ με όλους τους τρόπους.
0_746ab_85191a76_orig1

0_746b3_3faabb31_orig1

Το εικονογραφημένο αλφάβητο, είναι του σπουδαίου καλλιτέχνη του Λαού Sergei Merkurov , τον άνθρωπο που σκάλιζε τα γλυπτά του Στάλιν και ήταν διευθυντής του Μουσείου Πούσκιν και μέλος του Κόμματος.

Η σεξουαλική απελευθέρωση και οι γενικότερες ελευθερίες, δεν ήταν ταμπού στη Σοβιετική Ρωσία, παρά μόνο έγιναν όταν ο Στάλιν ανέλαβε ολοκληρωτικά την εξουσία και άρχισε τις διώξεις και τις εκκαθαρίσεις.

0_746b1_eb736b92_orig1

Soviet-sex-5

Soviet-sex-6

0_746b2_1180cee2_orig1

Sergey_Merkurov_Erotic_Alphabet

772662e9711c7bccf447f8783e1af0b1

29571223bcbea6ab73a370387e560a18

alpha1

Sergey_Merkurov_Erotic_Alphabet_3

cdc2044fbd84b0674f7123f56271d6fd

da4b38e597af526bb77b781f38928af2

Soviet-sex-17

ΠΗΓΗ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ενταση στην Αριστοτέλους: Επτά αστυνομικοί συνέλαβαν ηλικιωμένο καστανά που λιποθύμησε-Του κατάσχεσαν το καρότσι [εικόνες]


ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 13 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ 2 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

Μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε σήμερα ενόψει Χριστουγέννων, αλλά είχε και απρόοπτα και ένταση.

Επτά αστυνομικοί με κράνη, μετέβησαν στην γωνία Τσιμισκή και Αριστοτέλους όπου βρισκόταν με το καρότσι του ηλικιωμένος καστανάς. Μετά από σχετική καταγγελία οι άνδρες της ΕΛΑΣ ήθελαν να συλλάβουν τον ηλικιωμένο που φώναζε πως δεν είναι παράνομος, ενώ η Αστυνομία του ξεκαθάρισε ότι το καρότσι του με όλα τα προϊόντα κατάσχεται. Ο ίδιος αντέδρασε έντονα, δεν ήθελε να του κατάσχουν το καρότσι του και λόγω της έντασης και της ηλικίας του έχασε τις αισθήσεις του. Το πλήθος που κοιτούσε το περιστατικό αποσβολωμένο, έσπευσε αμέσως πάνω από τον ηλικιωμένο.

Οι αστυνομικοί τράβηξαν απότομα το καρότσι, τα κάστανα έπεσαν στο έδαφος και στην γωνία απέναντι περίμενε γερανός για να «σηκώσει» το καρότσι. Την ίδια ώρα έφτασε και περιπολικό προκειμένου να πάρει τον ηλικιωμένο καστανά.Τελικά έφτασε πρώτα το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον άνδρα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν στο σημείο 13 αστυνομικοί, δύο περιπολικά και ένας γερανός. Για έναν ηλικιωμένο καστανά.


Ο ΦΑΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ...ΓΚΕΙ...

Πάντα το υποψιαζόμουν, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Δεν μπορούσα να το «διανοηθώ»… Μέχρι που μίλησε η Ναταλία Δραγούμη, και όλα μπήκαν στη θέση τους. Η αλήθεια της με χτύπησε στα μηνίγγια… μου τρύπησε το μέτωπο σαν διαμαντένια σφαίρα.

Μια αλήθεια που πονάει, ειδικά όταν σου’ρχεται κατακούτελα. Μια αλήθεια όμως που σε αφυπνίζει κιόλας… που βάζει τα πράγματα στη σωστή τους βάση…


Έτσι κι εγώ, μόλις διάβασα στο The Best  όλα αυτά που είπε τόσο συνοπτικά και τόσο περιεκτικά η σπουδαία αυτή ηθοποιός, κατάλαβα επί τέλους, ότι τόσο καιρό ο φίλος μου με έπιανε Κώτσο. Ότι την τινάζει την αχλαδιά, και ας μη του φαίνεται.
Ότι δεν με μιλάει και δεν με τηλεφωνεί από αγνή και άδολη φιλία, αλλά επειδή κάτι θέλει από εμένα. Κι αυτό μάλλον είναι το κορμί μου.
Ε, λοιπόν … ΝΑΙ! Ο Φαήλος είναι γκέι. Το λέω κι εγώ, που ως άνδρας καταλαβαίνω τα περίεργα βλέμματά του, τις δήθεν αθώες χειρονομίες του, και τα πονηρά γελάκια κάτω από τα αντρίκια και καλά γένια του.
Ακόμη θυμάμαι τότε που με πήγε βόλτα με την μηχανή του, και όλο με πασπάτευε, δήθεν για να μη πέσω … ή που είχε φαγωθεί να με πάει για λουκουμάδες στην… Πάρνηθα!!!! Τρεις η ώρα τα μεσάνυχτα, στα μέσα του Φλεβάρη. Τι μας λέτε καλέ; Καλά που είχα πει όχι… ο μάγκας άλλα είχε στο μυαλό του. Μάλλον ήθελε να με καταστήσει έγκυο.
Μια λουλού  κι αυτός, και ας μην έχει το θάρρος να βγει και να το πει.
Καλά όμως που το διαπίστωσε η Ναταλία, το είπε δημόσια, έστω εμμέσως,  και έτσι μπορώ κι εγώ να τον βλέπω πλέον αλλιώς. Γι αυτό που πραγματικά είναι, και όχι γι’ αυτό που πλασάρει προς τα έξω.
Ναι, μπορεί να ήταν κομάντο, αλλά σίγουρα φορούσε καλσόν κάτω από τις φόρμες εκστρατείας.


Ναι, μπορεί να έλυνε και να έδενε το FN με κλειστά μάτια, αλλά το ίδιο καλά τα κατάφερνε και με την μπιζουτιέρα του στα σκοτεινά και κρύα φυλάκια του Έβρου και της Ρεντίνας.
Εμένα μπορεί να με ξεγέλασε η βαρβατίλα που εκπέμπει, και η δήθεν υπερβολική ποσότητα τεστοστερόνης που τον πλημμυρίζει, αλλά όπως είπε και η Ναταλία, που ξέρει απ αυτά τα πράγματα, σχολιάζοντας τον Φαήλο στην Ντορέττα Παπαδημητρίου, «…θέλω να σου πω ότι συνήθως οι ομοφοβικοί πρέπει να ψαχτούν γιατί συνήθως εκείνοι είναι γκέι… Δεν είναι κάτι κακό (να είναι κάποιος γκέι), είναι κακό αν το πνίγεις. Αν το καταπιέζεις μπορεί να γίνεις πολύ κακός άνθρωπος…».
Αλήθειες… που επιτέλους πρέπει να βγουν στο φως.
Γι αυτό, την επόμενη φορά που θα με πάρει τηλέφωνο ο έτσι για να μου πει για τον σκύλο του, ή για τη μηχανή του, ή για τους Κούρδους, εγώ θα τον ρωτήσω για κραγιόν… θα τον ξεσκεπάσω!
Άντε γιατί, πολύ τον ανέχτηκα… τον ντιντή.

Strange Attractor

ΥΓ- Θυμάμαι που τον είχα συστήσει στη Γιούλα Μπουρδόλη, που όλοι την λιμπίζονταν, κι αυτός αντί να της την πέσει, την ρωτούσε για … λευκάνσεις πρωκτού, για μασκάρα, και άλλες τέτοιες αηδίες. Από τότε μου γεννήθηκαν αμφιβολίες για τον ανδρισμό του…

ΠΗΓΗ

Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε 79χρονη γιαγιά που πουλούσε μαϊντανό, χόρτα, σπανάκι, αντίδια, μπρόκολα ΚΑΙ λάχανα. Φυσικά τα παράνομα προϊόντα ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ!!Αντιμέτωπη με πρόστιμο 5.000 ευρώ βρίσκεται 79χρονη γιαγιά από χωριό των Τρικάλων για μερικά λαχανικά που πούλησε στη λαϊκή αγορά. Όπως αναφέρει το trikalanews.gr τα …μπλοκάκια βγήκαν και τα στυλό πήραν «φωτιά» σε μια προσπάθεια πάταξης παράνομων πωλητών με τα πρόστιμα να φέρνουν και έσοδα στο Δημοτικό ταμείο. Μεταξύ των παραβατών είναι και η 79χρονη Σ.Π. από το Κεφαλόβρυσο Τρικάλων...
που καλείται να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 ευρώ για την πώληση 7 κιλών σπανάκι, 5 μάτσα παντζαριών, 7 ματσάκια μαϊντανού, 2 κιλών καρότων, 8 μπρόκολων, 7 ματσάκια σέσκουλα, 3 λάχανων και 5 κιλά αντίδια…
Το πρόστιμο βεβαιώθηκε και η 79χρονη πρέπει να εμφανιστεί στην Δ.Ο.Υ. Τρικάλων για την πληρωμή του…

Αλγερινός Μουσουλμάνος εξηγεί τους λόγους που στηρίζει τους Εθνικιστές της Μαρί Λεπέν!

Ο "Aldo Sterone" είναι ένας Αλγερινής καταγωγής Γάλλος (τώρα ζει στην Αγγλία) που ανεβάζει βίντεο που τον δείχνουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο να εκφράζει απόψεις για διάφορα θέματα. Στο παρακάτω βίντεο ασχολείται με τις πρόσφατες ευρωεκλογές, στις οποίες το Εθνικό Μέτωπο (FN) στη Γαλλία σημείωσε μια τεράστια νίκη.
 Δείτε το βίντεο και διαβάστε παρακάτω στα ελληνικά τους λόγους που - παραδόξως για τους περισσότερους - ο κ. Sterone εκφράζει την ισχυρή υποστήριξή του για το FN.


ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ...
Κάποτε έλεγαν ότι ο κομμουνισμός θα κατέρρεε, αλλά η Ελλάδα θα ήταν το τελευταίο κομμουνιστικό κράτος στη γη. Αυτή μάλιστα! Ήταν προφητεία! Κι επαληθεύτηκε 100%. Σήμερα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι δεν είναι αυτή η αριστερά. Ότι αριστερά είναι κάτι άλλο κι όχι αυτό που βλέπουμε. Λυπάμαι σύντροφοι, αν σας χαλάμε το όνειρο, αλλά αυτή είναι η αριστερά!

Βαθιά καθεστωτική, αντιδημοκρατική, ιδεοληπτική, διόλου ανεκτική στην κριτική, στο διαφορετικό. Καταλαβαίνουμε όλους αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν το όνειρό τους, ότι δήθεν υπάρχει ένα κόμμα που απαρτίζεται από υπεράνθρωπους, που έχει την ηθική υπεροχή έναντι όλων των άλλων και μαγικές λύσεις για κάθε πρόβλημα. Δυστυχώς γι' αυτούς, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Το πέρασμα του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία διαλύει αυτού του είδους τις ψευδαισθήσεις. Κι αυτό από μια πλευρά είναι λυπηρό. Όχι μόνο διότι κατέρρευσε ο κόσμος που είχε κτίσει στα όνειρά του ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά κι επειδή η χώρα είχε ανάγκη από κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έζησε τις τελευταίες δεκαετίες. Ότι αυτό το διαφορετικό δεν μπόρεσε τελικά να το εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακό για την ίδια τη χώρα.Προσωπικά, πάντως, δεν πίστεψα ότι αυτό το διαφορετικό θα μπορούσε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα χρειαζότανε μία επανάσταση προς την κατεύθυνση της κοινής λογικής, κάτι που δεν μπορούσαν εκ των πραγμάτων να το υπηρετήσουν οι οπαδοί του Στάλιν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη λαϊκή δεξιά! Η κοινή λογική, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, δεν μπορεί να υπηρετηθεί από τους Βαρόνους. Όσο καταστροφική είναι για τα συμφέροντα της πατρίδας μας η αριστερή διακυβέρνηση, άλλο τόσο καταστροφική έχει αποδειχτεί η δεξιά εκδοχή του κρατισμού.

Αυτή είναι η αριστερά, δεν έχει άλλη. Κι αυτή που έχετε γνωρίσει είναι η δεξιά, δεν έχει άλλη. Αυτές είναι οι δύο εκδοχές του εμφυλίου. Αν θέλουμε να πάμε μερικά βήματα μπροστά, πρέπει να απαλλαγούμε από το παρελθόν μας. Να το γνωρίσουμε, να το αποδεχτούμε και έτσι να απαλλαγούμε από αυτό. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάτι, αν χάσουμε αυτές τις αλυσίδες που μας κρατούν δέσμιους σε αυτό το γκρίζο περιβάλλον. Η δεξιά και η αριστερά του εμφυλίου είναι αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε τις δυνάμεις της κοινής λογικής.

Θανάσης Μαυρίδης

ΠΗΓΗ

ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΡΕ ΦΙΛΕ...Έτσι πέρασε η πρώτη κατοικία στο σφυρί, ενώ μιλούσαν για Σεισάχθεια. Έτσι  αντί να υλοποιήσουν το  "κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη" υλοποίησαν το "κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη". Έτσι θα περάσει και το Ασφαλιστ(ρ)ηκό ενώ υποσχέθηκαν ότι τώρα τον Δεκέμβριο του 2015 θα έδιναν την 13η σύνταξη.
Γιατί έτσι απλά είναι η Αριστερά ρε φίλε…Αριστερός ήταν ο Τσαουσέσκου, όλοι είχαν να φάνε τα ελάχιστα, με αναμονή ωρών σε ουρές για να αγοράσουν ψωμί, αλλά είχαν ψωμί. Ο Τσαουσέσκου ο Αριστερός, όταν ήθελε ένας καθηγητής Πανεπιστημίου να πάει σε συνέδριο στο εξωτερικό, κρατούσε πίσω αμανάτι κάποιον από την οικογένεια του. Άλλωστε ξέρουμε πως έφυγε η Κομανέτσι, νύχτα κολυμπώντας...  Και μετά το θάνατό του, βρέθηκαν τα χρυσά πόμολα στις πόρτες των σπιτιών του, όταν ο Λαός του φυτοζωούσε. Γιατί έτσι είναι η Αριστερά ρε φίλε.
Υποσχέθηκε σκίσιμο μνημονίων και "έσκισε" τη χώρα υπογράφοντας το χειρότερο Μνημόνιο όλων των εποχών από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους. Γιατί έτσι είναι η Αριστερά φίλε, τάζει και μετά σου λέει "στα είπα, εσύ δεν άκουσες καλά".
Έβριζε τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο ως γερμανοτσολιάδες και προδότες και σήμερα αποδεικνύει ότι χειρότεροι δυστυχώς υπάρχουν, χειρότεροι γερμανοτσολιάδες και χειρότεροι προδότες και είναι οι Αριστεροί.
Τώρα ζητά συναίνεση...σε τι; Στην υλοποίηση του τρίτου και χειρότερου Μνημονίου. Γιατί δεν φτάνουν οι 153, όσο και να αισθάνεται ασφαλής προειδοποιώντας τους βουλευτές του. Αν αισθανόταν ότι είναι ασφαλής, δεν θα ζητούσε συναίνεση. Εκτός και αν νομίζει ότι είναι ακόμα αντιπολίτευση που "λέμε και καμιά μαλ... να περνά η ώρα". Αλλά είναι Κυβέρνηση και πρέπει να πάρει αποφάσεις και φυσικά να τις υλοποιήσει.
Να υλοποιήσει το Μνημόνιο που υπέγραψε, με τα μέτρα που οφείλει να φέρει και που την ευθύνη την έχει ο ίδιος και η Αριστερά του. Από ποιους ζητά συναίνεση; Από εκείνους που δεν ψήφισε ούτε μια τροπολογία τους, όταν ήταν Κυβέρνηση; Από εκείνους που καθύβριζε νυχθημερόν; Γιατί έτσι είναι η Αριστερά ρε φίλε... Λόγια λόγια λόγια και από πράξεις τίποτα. Γιατί οι πράξεις κοστίζουν και δεν θέλει το κόστος, θέλει την εξουσία, για να περάσει την ιδεοληψία της Αριστεράς στο Λαό.
Ιδεοληψία όπως η θάλασσα ανήκει στα ψάρια της, ο Άριστος είναι ισάξιος και ισότιμος με τον Άχρηστο, να εκφράζουν επιστημονικές απόψεις εκείνοι που δεν ξέρουν τι σημαίνει επιστήμη ούτε ως ετυμολογία, να αρνούνται την Ιστορία της χώρας μη διεκδικώντας την ίδια την Ιστορία. Γιατί δεν γνωρίζουν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν ονομάζονται Ελγίνεια, κ.ο.κ.
Φωνάζουν για τους πρόσφυγες, βρίσκουν χώρους διαμονής και ξεχνούν ότι και σήμερα επί Κυβέρνησής τους στην οδό Αθηνάς υπάρχουν Ελληνες άστεγοι, που κοιμούνται στις εισόδους των καταστημάτων. Ανάγουν το προσφυγικό σε Ευρωπαϊκό θέμα, αλλά όχι τους άστεγους 'Ελληνες, αυτό δεν είναι Ευρωπαϊκό, δεν μας αφορούν οι Ελληνες...
Και φυσικά φταίει και η Δεξιά, που δεν φρόντισε να θωρακίσει τη νεολαία, με αρχές και αξίες. Που δεν έμαθε στο μαθητή την Ιστορία όπως έχει και όχι όπως λένε σήμερα οι Αριστεροί..
Γιατί το παιδί γαλουχήθηκε να γίνει Δημόσιος υπάλληλος και όχι για να εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί θέλει το μισθό 1η και 15 και στις 28 να κάνει απεργία για αύξηση.
Γιατί η Δεξιά, είχε φοβικό σύνδρομο απέναντι στην αριστερά και δεν βγήκε ποτέ μπροστά να πει "είστε όλο φρου φρου και αρώματα".
Αλλά ίσως για να καταλάβει ο 'Ελληνας έπρεπε να δει το φρου φρου και αρώματα, ειδάλλως θα συνέχιζε να θεωρεί την αριστερά ως "τη λύση" σε κάθε πρόβλημά του.
Δυστυχώς είδε ότι η Αριστερά είναι "τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, είναι κρατισμός, κατάργηση κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εξίσωση των πάντων προς τα κάτω, απεμπόληση διεκδικήσεων της Ιστορίας, είδε ότι η Αριστερά είναι λόγια λόγια και αέρας κοπανιστός"
Γιατί απλά έτσι είναι η Αριστερά ρε φίλε...
Γι’ αυτό από παντού έφυγε...μείναμε εμείς κι εμείς, ο Κιμ και ο Λάκης...

Μπιάνκα

ΠΗΓΗ

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΗΣ "LGBT" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


Επειδή δεν είναι όλοι οι καθηγητές απάτριδες νεοταξίτες μισέλληνες, πάρτε δείγμα καθηγητού που αντιστέκεται στην έξωθεν και άνωθεν επιβληθείσα λαίλαπα της λεγομένης «LGBT κοινότητας»(Lesbians,Gays,Bisexuals,Transexuals). Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Δημήτρης Πατέλης έριξε το γάντι στο καθηγηταριό του κερατά που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία υπέρ των ομοφυλοφίλων, των λεσβιών και των υιοθεσιών τέκνων από δαύτους.Βάλλεται το πρωτόγονο κοινωνικό κύτταρο που είναι η οικογένεια και ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε αλλάζει άρδην.

Ο ίδιος θαρραλέος καθηγητής φωτογραφίζει τα τσακάλια τύπου George Soros και τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούν παγκοσμίως αυτές τις κοινότητες των σαρδανάπαλων για λόγους χειραγώγησης των μαζών .Εντοπίζει τις ψυχοσωματικές βλάβες που υφίστανται άτομα που υποβάλλονται σε ορμονικές θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις από μικρή ηλικία και από τον ψυχολογικό πόλεμο που υποβάλλεται το παιδάκι από τρυφερή ηλικία από τους gay θετούς γονιούς του.

Ο Νεοφιλελευθερισμός περνάει σε ανώτερα στάδια και πέρα από το να διαλύει κράτη με οικονομικά μέσα (ΔΝΤ,δημόσιο χρέος ,Παγκόσμια Τράπεζα, ΝΑΤΟ κτλ), πέρα από την οικονομική αποθέωση της ατομικότητας και του φιλοτομαρισμού, παρεμβαίνει και στην βιολογική υπόσταση του ανθρώπου με μορφές ευγονικής .Εργαλείο τους για αυτή την « κοινωνική μηχανική» η LGBT κοινότητα και είναι ο απόλυτος Δούρειος Ίππος για την καταστροφή της οικογένειας όπως τη γνωρίζαμε, με αλλαγές στα πάντα ακόμα και στα νομικά κείμενα (θα αναφέρεται πλέον Γονέας Α και Γονέας Β για τα τέκνα και όχι μητέρα και πατέρας για να εμπεριέχονται στις τεχνηέντως δημιουργηθείσες «οικογένειες» και αυτές των ομοφυλόφιλων ).
Το θέμα αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στις ΗΠΑ, όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει και είναι σε προχωρημένο στάδιο σήψης και παρακμής, και δια πυρός και σιδήρου επιβάλλονται σιγά σιγά και στην ΕΕ από τους αχυρανθρώπους τους .

Το απόσπασμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον μιας και ο κύριος Πατέλης δεν είναι εθνικιστής αλλά είναι θεωρητικός του «κλασικού επιστημονικού μαρξισμού» και από τους πιο διαβασμένους στην Ελλάδα.


ΠΗΓΗ


Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Φωτιά και τσεκούρι στους κάδους των σκουπιδιώνε - Τα επαναστατημένα παιδιά του SOROS "εξεγείρονται"

Εσείς που ετοιμάζεστε σήμερα να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας αρματωμένοι, με τα σακίδια γιομάτα τσακμακόπετρες και στρακαστρούκες, ποιόν ακριβώς αποφασίσατε να πολεμήσετε ωρέ αντρειωμένα παλληκάρια???...
Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥς ΚΑΔΟΥς
Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι τράπεζες είναι ο πρώτος στόχος σας. Για την ακρίβεια οι τζαμαρίες των τραπεζώνε. Μα δε σας είπε κάποιος πως η εξουσία των τραπεζών, δεν είναι ζωγραφισμένη με σαλιωμένο βαμβάκι στις τζαμαρίες τους, αλλά ενσωματώνεται στους «σύγχρονους» θεσμούς που υπαγορεύουν αποφάσεις???

Οι τζαμαρίες των καταστημάτων είναι ο ύπουλος αντίπαλος και εύγε σε σας λεβεντόπαιδα που τον ανακαλύψατε. Σκεφτήκατε άραγε πως το πρώτο πράγμα που θα δείτε να καθρεφτίζεται σ αυτήν την τζαμαρία πριν την σμπαραλιάσετε, είναι η μούρη ενός ηλιθίου που...

αναβαθμίζει τη βιτρίνα του συστήματος, κατεδαφίζοντας τη βιτρίνα που μικροεπαγγελματία????


Α ναι… είναι και οι κάδοι των σκουπιδιών. Βασικός στυλοβάτης του συστήματος οι κάδοι των σκουπιδιών. Όλα τα απόβλητά του εκεί θα τα βρει κανείς αποθηκευμένα. Φωτιά και τσεκούρι στους κάδους του συστήματος λοιπόν, διότι ως γνωστόν οι κάδοι ψήφισαν χθες κατοχικό προϋπολογισμό και όχι τα ανδρείκελα που σφετερίζονται την εξουσία.

Οι τζαμαρίες των τραπεζών υπαγόρευσαν προϋπολογισμό στα ανδρείκελα και όχι η «αόρατη» εξουσία των τραπεζιτών που ποτέ δεν βρέθηκε πίσω από το τζάμι που θα σπάσεις.

Οι βιτρίνες των καταστημάτων ευθύνονται για τη ζωή που σου κατέστρεψαν, και πρέπει να πλερώσουν για ότι έκαναν σ αυτή τη ζωή.

Και βεβαίως οι κάδοι των σκουπιδιών, αυτά τα άθλια υποκείμενα, φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την καταστροφή της χώρας.

Εύγε αντρειωμένοι μου… Βάλτε φωτιά και κάψτε τον τον οχτρό, να ξημερώσει επιτέλους μια όμορφη μέρα, χωρίς κάδους, χωρίς τζαμαρίες, και με πλιατσικολογημένα καταστήματα.

Η συμβολή σας στην Ελλάδα της παρακμής, με μπόλικη εξάρτηση, με μπόλικα μνημόνια, με αξεπέραστη δουλοπρέπεια και με πολλά άλλα καλούδια είναι ανεκτίμητη.

ΠΗΓΗ