ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 82
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία
του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις
1. Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και
κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από
το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:
1. ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
3. ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4. ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5. ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6. ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7. ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9. ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10. ΠΕ18.05 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11. ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
13. ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
15. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
16. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
17. ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
23. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
24. ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
25. ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
26. ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
27. ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
28. ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
29. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
30. ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
32. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
34. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
35. ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
36. ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
37. ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
38. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
40. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
41. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
42. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
43. ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
44. ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
45. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
46. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
47. ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ−ΡΑΠΤΙΚΗΣ
48. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
49. ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ                                                                                     50. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ                                                                                                              2. Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων
τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της
παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).                                                                          5. Για το σχολικό έτος 2013−2014 και για την ολο−
κλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της β΄ τάξης
ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται
ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες
ειδικότητες.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: